GL5KH1 Kunst og håndverk 1 5.-10.trinn

Alle versjoner:
GL5KH1 (2022—2023)
GL5KH1 (2021—2022)
GL5KH1 (2020—2021)
GL5KH1 (2019—2020)
GL5KH1 (2018—2019)
GL5KH1 (2017—2018)

Emnekode: GL5KH1

Emnenavn: Kunst og håndverk 1 5.-10.trinn

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i kunst og håndverk 

Valgfritt relevant emne i Grunnskolelærerutdanning 5-10

Innledning

I Kunst og håndverk 1 arbeides det med faglige og didaktiske tema som er relevante for alle som skal undervise i kunst og håndverk på trinnene 5-10. Det er tett veksling mellom praktisk arbeid, teori og refleksjon slik at studenten skal få nærhet til praksisfeltet og innsikt i hvordan elever utvikler forståelse og ferdigheter i kunst og håndverksfaglige emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om relevante materialer, teknikker, redskap og estetiske virkemidler
 • har kunnskap om hvordan analoge og digitale uttrykksformer innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst kan tolkes og brukes som utgangspunkt for barns skapende arbeid i begynneropplæringen
 • har kunnskap om barns to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhørende teorier om estetiske læringsprosesser, leik og kreativitet
 • kjenner til hvordan ulike medier kan brukes til formidling og faglig oppdatering
 • kjenner til gjeldende regler om opphavsrett, personvern og kildekritikk også ved bruk av bilder og andre visuelle ressurser.
 • har generell kunnskap om hovedretninger innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst i ulike kulturer til ulike tider og om skolefaget kunst og håndverks historie

FERDIGHETER

Studenten

 • kan arbeide målrettet med ideutvikling, dokumentasjon og vurdering, også av egne skapende prosesser
 • kan formidle mangfoldet i lokal og global kunst- og formkultur på varierte måter og med det stimulere til helhetstenkning og miljøbevissthet
 • kan formidle valg av inspirasjonskilder, arbeidsmetoder, virkemidler, materialer, teknikker, verktøy og læremidler
 • kan bruke og vedlikeholde redskap, utstyr og maskiner og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på verkstedene (HMS-rutiner)
 • kan bruke tegning både som språkform og som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidstegninger i gitt målestokk
 • kan bruke fagets innhold, arbeidsmåter og teori i undervisningsplanlegging, gjennomføring og læringsorientert vurdering på en måte som ivaretar tilpasset opplæring og de fem grunnleggende ferdighetene
 • kan organisere utstillinger av elevarbeider og på andre måter synliggjøre faget på ulike arenaer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • er fortrolig med erfaringsbasert læringsformer og har innsikt i hvordan selvstendige undersøkelser og skapende arbeidsformer kan bidra til å løse ulike formrelaterte problem
 • kan gjøre rede for hvordan skapende arbeid med materialer utfordrer sanser, engasjerer følelser, krever konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • ser elevenes kulturelle forskjeller som en ressurs og kan utnytte mangfoldet som utgangspunkt for meningsfulle oppgaver, respekt og anerkjennelse.
 • kan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljøet
 • kan innby andre fag til praktisk, teoretisk og didaktisk samarbeid og generere tverrfaglige arbeids- og forståelsesformer

Innhold

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjons-former knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne og kompetanse utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

Kunst og håndverk 1 gir grunnleggende opplæring i kunst, design og arkitektur. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike slags medier knyttet til begynneropplæring i gjeldende læreplan for 5-10. trinn i grunnskolen. Emnet vektlegger arbeid med håndverk, materialer, redskap og teknikker. Leik, ferdighetstrening og utforskning står sentralt. Materialer, farger, former og digitale uttrykk bearbeides med metoder og verktøy tilpasset 5.-10. trinn. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en integrert del av arbeidet. Undervisningen tar opp skolefagets historie frem til i dag og legitimerer det som allmenndannende. Den forbereder studenten på sitt yrke med praktiske øvinger relatert til fagets vitenskapelige perspektiver og metoder. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og gi kunnskap i lærings- og støtteformer som fremmer elevenes faglige utvikling. Studenten skal kunne bruke ulike vurderingsformer som fremmer elevenes læring.

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i

 • forelesninger
 • seminar
 • øvelser og praktisk arbeid individuelt og i grupper
 • veiledning individuelt og i grupper
 • selvstudium og eget arbeid i verksted
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • dokumentasjon av arbeidsprosess
 • arbeidsoppgaver i praksisskolene
 • ekskursjoner

Alle læringsaktiviteter er obligatoriske.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 900 timer

Dette omfatter også selvstudium og eget arbeid i verksted.

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).
 • Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon av prosessene. Generelle og kunstdidaktiske refleksjoner inngår som en del av denne dokumentasjonen.
 • Skriftlig oppgave
 • Gjennomført praksis*
 • Prosjekt knyttet til praksis, med etterfølgende muntlig framføring individuelt eller i gruppe

*Gjelder ikke studenter som ikke følger 5-årig GLU. Studenter i 4.år følger egen praksisplan.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell eksamen:

Mappevurdering: Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon i form av arbeidsbok presenteres i en eksamensutstilling.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

En må ha fulgt Kunst og håndverk 1 for å kunne fortsette på Kunst og håndverk 2 (GLU 5-10).

Praksis

Det henvises til egen praksisplan.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Alminnelig god fysisk  helse for å kunne delta i arbeid på verkstedene.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.