HSM106 Vitenskapsteori

Alle versjoner:
HSM106 (2022—2023)
HSM106 (2021—2022)

Emnekode: HSM106

Emnenavn: Vitenskapsteori

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte i vitenskapsteori:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om den rollen teorier har for å beskrive og forstå verden
 • Har kunnskap om de viktigste vitenskapsteoretiske bidragene av betydning for økonomifaget
 • Har kunnskap om kriterier for å vurdere forskning

Ferdigheter

Studenten

 •  kan gjøre rede for den rollen teorier har for å beskrive og forstå verden
 • kan anvende kriterier for å vurdere teorier og forskningsbidrag
 • kan analysere ulike vitenskapsteoretiske begrep og sette disse begrepene inn i en større samfunnsvitenskapelig sammenheng
 • kan underbygge faglige perspektiv med utgangspunkt i vitenskapsteori
 • kan gjøre rede for ulike forskningsmetoder

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over hva som bør kreves av "god" teori
 • Har kjennskap til viktige bidrag i vitenskapsfilosofien
 • Kan analysere de underliggende vitenskapsteoretiske premissene i økonomifaget

Innhold

 • Ulike menneskesyn
 • Sannhetsbegrepet
 • Forholdet mellom økonomifaget og filosofi
 • Forholdet mellom samfunnsvitenskap og økonomifaget
 • Forholdet mellom teorier, empirisk observasjon og «verden»
 • Validitet og reliabilitet
 • Hermeneutikk, paradigmer og hypoteser
 • Forskningsprosesser og dataanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppeoppgaver.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • En skriftlig oppgave - gruppebasert (1500 ord +/- 10 %)

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell 24-timers hjemmeeksamen (2000 ord +/- 10 %)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM102 4ØKADM108

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.