HSM111 Etikk, samfunn og økonomi

Alle versjoner:
HSM111 (2022—2023)
HSM111 (2021—2022)

Emnekode: HSM111

Emnenavn: Etikk, samfunn og økonomi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Dette er et obligatorisk emne som gir studenten en grunnleggende innsikt i og forståelse av økonomiens rolle i samfunnet. Spesielt vektlegges de etiske perspektivene. Emnets innhold og tematikk vil videreføres i flere andre emner ved Hauge School of Management, spesielt emnene Etikk, samfunnsansvar og bærekraft, og Identitet og danning.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • kjenner til sentrale trekk ved økonomifaget som rasjonalitet og menneskesyn
  • forstår det grunnleggende samspillet mellom etikk og økonomi
  • kjenner til noen sentrale økonomer i økonomifagets utvikling
  • har innsikt i og forståelse for bedriftens interessenter
  • har kjennskap til betydningen av Hans Nielsens Hauges bidrag i utviklingen av det norske samfunnet

Ferdigheter

Studenten

  • kan forklare sentrale trekk ved økonomifaget og økonomiens rolle i samfunnet
  • kan diskutere bedriftens rolle og samfunnsansvar i den globale økonomien

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan reflektere over økonomiens rolle i samfunnet i et etisk perspektiv.

Innhold

Emnet er organisert i tre moduler under overskriftene fag, samfunn og bedrift. I den første modulen gis det innføring i hva økonomi er og hvilken kritikk økonomifaget typisk utsettes for, herunder rasjonalitet og menneskesyn. Det gis en innføring i økonomiens grunnleggende etikk, utilitarismen. Sentrale økonomer som Smith, Marx, Keynes og Friedman diskuteres eksplisitt. I den andre modulen diskuteres økonomiens rolle som styringsmekanisme i samfunnet. Sentralt står diskusjonen om stat vs marked. Samfunnets mål om økonomisk vekst diskuteres, og det gis en elementær innføring i distributiv rettferdighet. I den tredje og siste bolken rettes fokuset mot bedriften og det tas opp til diskusjon om og i hvilken grad bedrifter kan bidra til å løse samfunnsproblemer som klima og ulikhet. Modulen avsluttes med å introdusere studentene for Hans Nielsen Hauges entreprenørskap og samfunnsansvar.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, diskusjoner og videoer.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

  • En skriftlig oppgave - individuell (1000 ord +/- 10 %)

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

3 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.