HSM204 Identitet og danning 2

Alle versjoner:
HSM204 (2023—2024)
HSM204 (2022—2023)

Emnekode: HSM204

Emnenavn: Identitet og danning 2

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM104 Identitet og danning 1.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse

Innledning

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende og bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp. Dette emnet er det andre i rekken av tre, og vil ha fokus på studentens refleksjon over sin plass i verden og utfordringer knyttet til deres egne verdistandpunkt. De vil også få trening i å utrykke det de mener og står for.

Identitet og danningsemnene (IDA) vil være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan politiske og økonomiske avgjørelser påvirker enkeltmennesker
 • har kunnskap om FNs menneskerettserklæring
 • har kunnskap om hvilke følger dårlige avgjørelser og fokus på økonomisk vinning kan få
 • har teoretisk kunnskap om dialogisk tilnærming

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte identitetsspørsmål knyttet til etnisitet, nasjonalitet, samfunnsborger og verdensborger
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og deres konsekvenser for andre
 • har et bevisst forhold til sin fagkompetanse innen økonomi- og ledelsesfag og hvordan de kan brukes til beste for andre mennesker og den verden de er en del av

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for hvordan en selv er i møte med andre
 • kan gjøre rede for egne utfordringer og verdistandpunkt i møte med dem som er forskjellig fra og tenker annerledes enn en selv
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn muntlig og skriftlig

Innhold

 • Etikk
 • Bakgrunn for finanskrisen
 • Moderne slaveri
 • FNs menneskerettserklæring
 • Dialog
 • Makt
 • VaKE (Values and Knowledge Education- dilemmatrening)
 • Mentoring
 • Selvledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er satt sammen av flere temasamlinger, kurs, dialoggrupper og mentorsamtaler.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 200 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 2 mentorsamtaler
 • 6 logger (hvorav to er fra mentorsamtaler)
 • Gruppeoppgave, 2000 ord (pluss/minus 10 %)

2.semester

 • 6 logger (hvorav to fra mentorsamtaler)
 • 2 mentorssamtaler

Det kreves 80% tilstedeværelse.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen er todelt:

1. Filmet diskusjon i dialoggruppe med påfølgende refleksjon

2. Individuell refleksjonsoppgave, 2000 ord (pluss/minus 10 %)

Det er ikke mulig å levere del 2 uten å ha deltatt på del 1.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på IDA 3.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 studiepoeng mot 4ØKADM204

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finnes her.