HSM206 Praksisprosjekt i innovasjon 1

Alle versjoner:
HSM206 (2023—2024)
HSM206 (2022—2023)

Emnekode: HSM206

Emnenavn: Praksisprosjekt i innovasjon 1

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Alle emner i de tre første semestrene skal normalt være bestått.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i analyse av innovasjonsprosesser gjennom et praksisprosjekt. Studentene får øvelse i å kommunisere analysen til organisasjonen.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for faktorer som stimulerer og forhindrer innovasjon i organisasjoner
 • gjøre rede for grunnleggende metoder for rådgiving

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere barrierer for innovasjon i organisasjoner
 • finne og vurdere tiltak for å stimulere til innovasjon i organisasjoner
 • formidle anbefalte tiltak basert på analyse av organisasjonen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere mulige forbedringer og nyskapninger i en organisasjon
 • gjennomføre innovasjonsprosesser
 • opptre etisk bevisst og forsvarlig i kontakt med organisasjoner

Innhold

 • Innovasjonsteori og metoder
 • Innovasjonsprosjekt og rådgivning
 • Metoder for analyse
 • Pedagogisk formidling av anbefalte funn

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, veiledning, gruppearbeid og praksis.

Studietur til utlandet. Studieturen er ikke obligatorisk.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Tre ukers praksis sammenhengende eller deltakelse som tilsvarer 15 arbeidsdager. Kan gjennomføres i inn- eller utland, eventuelt i forbindelse med studietur. Dette dokumenteres gjennom en individuell tidslogg
 • 3 veiledningstimer med veileder

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig innleveringsoppgave,gruppe (se egen mal). Oppgaven skal baseres på funn fra praksis.
 • Presentasjon av analyse og anbefalinger til oppdragsgiver.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Studentene vil enten delta i pågående innovasjonsprosjekter eller få ansvar for å identifisere nye innovasjonsmuligheter og kommunisere disse til organisasjonen. Praksisprosjektet skal tilsvare 15 arbeidsdager i en organisasjon og kan gjennomføres på 3 uker sammenhengende eller spredt over tid. Praksisprosjektet må være godkjent av emneansvarlig. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med emneansvarlig.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp mot 4ØKADM303

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter som velger å delta på studietur må selv betale denne.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.