IKF130 Innføring i interkulturell forståelse

Alle versjoner:
IKF130 (2022—2023)
IKF130 (2021—2022)
IKF130 (2020—2021)
IKF130 (2019—2020)

Emnekode: IKF130

Emnenavn: Innføring i interkulturell forståelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til årsstudium/bachelor i interkulturell forståelse.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Emnet gir innføring i sentrale faglige temaer innenfor kulturforståelse, kommunikasjon og religion som kan anvendes på alle studieemner og nivåer innenfor Interkulturell forståelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om interkulturell forståelse, kommunikasjon og samhandling.
 • har kunnskap om interkulturelle utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt og sosialt mangfold.
 • har kunnskap om kulturbegrepet og om betydningen av religion og virkelighetsforståelser i sosiale og kulturelle kontekster.
 • har kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, religion, etnisitet, klasse og kjønn.
 • har kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser, minoritet og majoritet, diskriminering, rasisme og ekstremisme, makt og avmakt.
 • har kjennskap til hvordan politiske og økonomiske institusjoner og strukturelle faktorer skaper forutsetninger for identitet, meningsdanning og livssjanser.
 • har kunnskap om interkulturelle utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt og sosialt mangfold.
 • har kjennskap til etiske og menneskerettslige perspektiv på aktuelle interkulturelle problemstillinger.
 • har kjennskap til faghistorisk utvikling av interkulturelle studier.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende interkulturell forståelse og faglige perspektiver på identitet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, minoritet og majoritet for å forstå og reflektere over interkulturelle utfordringer og muligheter i flerkulturelle og flerreligiøse samfunn.
 • kan anvende faglige perspektiver på religion, riter og myter og gjøre rede for religioners betydning for individ og samfunn.
 • kan reflektere over etiske og menneskerettslige perspektiv på aktuelle interkulturelle problemstillinger samt tematisere eurosentrisme og rasisme.
 • kan diskutere produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, religion, etnisitet, klasse og kjønn.
 • kan reflektere rundt begrensninger og muligheter for interkulturell kommunikasjon og samhandling med utgangspunkt i politiske, økonomiske og andre faktorer.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger, og har kunnskap om kommunikasjon og samspill mellom mennesker i et flerkulturelt og flerreligiøst perspektiv.
 • kan gjøre rede for faglige perspektiver på inklusjons- og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom minoritet og majoritet.
 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til sosial ulikhet og menneskeverd.
 • kan drøfte interkulturelle problemstillinger i samtiden og legge til grunn faglige perspektiver, kultursensitivitet og etisk refleksjon skriftlig og muntlig.

Innhold

Emnet er et innføringskurs i interkulturell forståelse. De faglige perspektivene setter studenten i stand til å reflektere over og drøfte interkulturelle problemstillinger i samtiden med tanke på kommunikasjon og samhandling på tvers av kulturelle, religiøse, etniske og andre skillelinjer. Ett av målene er at studenten skal få kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom majoritet og minoritet. Emnet belyser hvordan koblinger mellom kjønn, klasse, etnisitet, religiøs tilhørighet og nasjonalitet/statsborgerskap er viktige aspekter ved identitet og produksjon av sosial ulikhet i en samtid preget av økende globalisering.

Temaene som introduseres blir også belyst gjennommenneskerettslige perspektiv og ved å peke på hvordan politikk, og strukturelle og institusjonelle faktorer, har implikasjoner for identitet, meningsdanning, tro og livssjanser i flerkulturelle samfunn. Fokuset er både på å forstå andre på deres egne premisser og å bygge bro av forståelse. Emnet er tverrfaglig og er tuftet på blant annet kulturstudier, språk- og kommunikasjonsstudier, antropologi, sosiologi, religionsstudier, filosofi og psykologi.  Gjennom ulike arbeidsformer lærer studentene å reflektere over dagsaktuelle interkulturelle og etiske problemstillinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, akademiske seminar med gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner i plenum, individuelt arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gjennomføre avsluttende vurdering:

 • Obligatorisk deltagelse på fire akademisk seminar (minimum 80 % frammøte)
 • Akademisk logg (individuelt arbeid) innen gitt frist. Loggen har et omfang på ca.3000 ord og føres etter nærmere oppgitt mal. Loggen skal reflektere temaer som er behandlet i undervisning, på akademisk seminar og arbeid i kollokviegrupper.

Akademisk logg l vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan ny levering skje innen utgangen av eksamensperioden samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen (5 dager). 3000 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt under hjemmeeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

20 sp overlapping med IKF110 Innføring i interkulturell forståelse

15 sp overlapping med 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.