IKF131 Interkulturell forståelse med fokus på globale og lokale sammenhenger

Alle versjoner:
IKF131 (2022—2023)
IKF131 (2021—2022)
IKF131 (2020—2021)
IKF131 (2019—2020)

Emnekode: IKF131

Emnenavn: Interkulturell forståelse med fokus på globale og lokale sammenhenger

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til årsstudium/bachelor i interkulturell forståelse. Emnet bygger på IKF130 Innføring i interkulturell forståelse.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Emnet gir en teoretisk og praktisk fordypning som viderefører begrep og tematikker fra IKF130. Studenten får en innføring i samspillet mellom globale og lokale strukturer, prosesser og fenomen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om hvordan migrasjon, transnasjonale prosesser og institusjoner virker inn på interkulturell kommunikasjon, samhandling og identitetskonstruksjon.
 • har kunnskap om utvikling og endring av samfunn, religion og kultur i et kritisk globalt perspektiv.
 • har kunnskap om utviklingen av transnasjonale fellesskap med fokus på sosiale og religiøse bevegelser.
 • har kunnskap om rettighetsspørsmål og etikk i globalt perspektiv.
 • har kunnskap om globale utfordringer knyttet til sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling.
 • har kunnskap om utfordringer knyttet til utdanning, helse, miljø og utviklingsproblematikk, og til misjon og bistand i det globale sør.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere faglig rundt sammenhenger mellom globale prosesser og lokale forhold
 • kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til globale utfordringer som bærekraftig utvikling, miljø, helse, utdanning og menneskerettigheter.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger knyttet til dagens globale utfordringer, med fokus på bærekraftig utvikling, miljø, helse, utdanning og menneskerettigheter.
 • har innsikt i samspillet mellom globale prosesser og lokale forhold i et historisk og samtidsperspektiv.

Innhold

Emnet tar for seg globalisering og transnasjonale prosesser både i historisk- og nåtidsperspektiv. Et sentralt tema er hvordan kolonialisme og dekolonisering, økonomiske strukturer og politiske prosesser har lagt føringer for transnasjonal samhandling og globale utfordringer i dag. I forlengelse av dette ser vi på samspillet mellom transnasjonale religiøse og sosial fellesskap og lokale uttrykk. Vi tar også for oss utfordringer knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, fattigdomsproblematikk, helse og utdanning. I tilknytning til dette ser vi på forholdet mellom stat og sivilsamfunn, NGOs og bistand.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gjennomføre avsluttende vurdering:

 • Obligatorisk deltakelse på to akademiske seminar
 • Akademisk logg (individuelt arbeid) innen angitt frist. Loggen har et omfang på ca. 1500 ord og føres etter nærmere oppgitt mal. Loggen skal reflektere temaer som er behandlet i forelesning, på akademisk seminar og i kollokviegrupper.

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet logg.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Skoleeksamen 5 timer.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 sp reduksjon mot IKF117.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.