IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis

Alle versjoner:
IKF226 (2024—2025)
IKF226 (2023—2024)
IKF226 (2022—2023)
IKF226 (2021—2022)

Emnekode: IKF226

Emnenavn: Interkulturell kompetanse i praksis

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

 • Fullført Årsstudium i interkulturell forståelse, IKF, Årsstudium i interkulturell kommunikasjon, IK, Årsstudium i interkulturell kommunikasjon nett, IKN, eller tilsvarende
 • Fullført IKF218 Interkulturell kompetanse eller tilsvarende med minimum karakter C, eller minimum gjennomsnittskarakter C på årsstudiet eller tilsvarende.

Begrenset antall praksisplasser. Praksistilbyder er med og avgjør hvilke studenter som kan ha praksis hos dem. Signert praksisavtale er en forutsetning for å få undervisningsopptak til emnet.

Relevans i studieprogrammet

Inngår som valgemne i bachelor i interkulturell forståelse. 

Innledning

Emnet gir studenten bred kunnskap og praktisk erfaring om flerkulturelle utfordringer og muligheter innen arbeids- og organisasjonslivsituasjoner. Fokuset er på interkulturell kompetanse i praksis. Emnet innebærer utplassering i praksisfelt (internship) og faglig fordypning i aktuelle interkulturelle problemstillinger på forelesninger, seminarer og under veiledning. Studenten trener sin analytiske evne, refleksjonsevne, selvstendige tenkning og etiske forståelse, fleksibilitet, og evne til å kunne handle kultur- og kontekstsensitivt i møte med interkulturelle utfordringer og muligheter i ulike praksisfeltet. Emnet gir faglig fordypning i arbeids- og organisasjonsliv som arenaer for inklusjons- og eksklusjonsprosesser og identitetsdannelse. Studentene får også kunnskap om hvordan strukturelle og organisatoriske faktorer gir føringer for hvordan interkulturelle utfordringer og muligheter håndteres i arbeids- og organisasjonsliv. 

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap og praksiserfaringer om interkulturelle eller flerkulturelle utfordringer og muligheter  i arbeids- og organisasjonssituasjoner.
 • kunnskap og praksiserfaringer om interkulturell kommunikasjon og samhandling i praksis,
 • kunnskap og praksiserfaring om relevante interkulturelle og/eller flerkulturelle utfordringer og muligheter på en arbeidsplass eller organisasjon
 • kunnskap og praksiserfaring om interkulturell kommunikasjon og samhandling i arbeids- og organisasjonslivets praksisfelt.
 • kunnskap om etiske problemstillinger i et interkulturelt arbeids- og organisasjonsliv.

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og muligheter i et gitt praksisfelt og anvende interkulturell teori og metode konstruktivt i analyse og diskusjon av problemstillingene og mulighetene.
 • evner å tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp slik disse kommer til uttrykk i et gitt praksisfelt og framstille dette skriftlig og muntlig.
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og reflektere rundt interkulturell dialog og samhandling i et gitt praksisfelt.
 • har evne til å foreslå konstruktive løsninger på interkulturelle utfordringer i et gitt praksisfelt.
 • kan reflektere over egen faglig praksis relatert til arbeids- og organisasjonslivet.
 • Kjenne til arbeidsstedets/organisasjonens arbeid med interkulturelle utfordringer og muligheter og analysere og drøfte observasjoner fra praksisfeltet i lys av dette og i sammenheng med relevant faglig litteratur

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og muligheter i arbeids- og organisasjonsliv og anvende innsikter i interkulturell kommunikasjon og samhandling med formål om å forstå og bidra til å forbedre kommunikasjonen og samhandlingen.
 • har evne til refleksivitet og selvrefleksivitet, analyse, systematisk datainnsamling
 • har evne til å skrive en faglig oppgave basert på praksis

Innhold

Emnet gir studenten mulighet til å oppnå konkrete erfaringer med interkulturelle problemstillinger og muligheter i arbeids- og organisasjonsliv, samt reflektere faglig over dette.  Gjennom aktiv deltakelse i praksisfeltet får studenten konkrete erfaringer med å tolke og forstå aktuelle interkulturelle utfordringer og muligheter. Dette innebærer også erfaring med, og refleksjon over, hvordan interkulturell kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.

Studentene skal i løpet av praksisperioden sette seg inn i den aktuelle virksomhetens styringsdokumenter og andre informasjons kilde som er relevante for emnet, og reflektere over forholdet mellom teori og praksis. Videre skal studenten få praktisk erfaring med hvordan man i arbeidslivet forholder seg til det interkulturelle og/eller flerkulturelle som en viktig dimensjon på en arbeidsplass og i arbeidsmiljø/organisasjonsvirksomhet. Emnet fordrer etisk refleksjon og åpner for økt interkulturell forståelse og kompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksis (internship), seminarer og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer, hvorav 150-200 timer er utplassering i praksis.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

 • Godkjent praksiskontrakt .
 • Godkjenning av fullført praksis med minst 80 % oppmøte i praksisperioden
 • Deltagelse på minst 80 % av undervisningen.
 • Individuell muntlig presentasjon basert på praksiserfaringer, og belyst fra faglige perspektiv.
 • Obligatorisk veiledning.
 • Individuell oppgave etter spesifisert mal 1500-2000 ord (+/- 15 %).

Ved ikke godkjent arbeidskrav, har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere/gjennomføre dette.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell semesteroppgave 4000 ord (+/- 15 %)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk og engelsk.

Praksis

Praksis strekker seg over ca. 4-6 uker (ca. 150-200t til sammen). Innretningen på disse timene tilpasses den enkelte praksisplass.

Plan for utplassering i praksisfelt skal nedfelles i en skriftlig kontrakt mellom NLA Høgskolen, arbeidsgiver/organisasjonsansvarlig og student.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er maks 20 studieplasser på emnet. Studenter på femte semester i IKF bachelor har første prioritet ved opptak til emnet.

Ved flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter karaktersnitt fra årsstudiet og ved likt karaktersnitt, foretas loddtrekning. Studenter som har ordnet egen praksisplass prioriteres. 

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.