MGL5PROP102 Profesjonsrettet pedagogikk - Veiledning, kommunikasjon og mangfold 5-10

Alle versjoner:
MGL5PROP102 (2023—2024)
MGL5PROP102 (2022—2023)
MGL5PROP102 (2021—2022)
MGL5PROP102 (2020—2021)
MGL5PROP102 (2019—2020)
MGL5PROP102 (2018—2019)

Emnekode: MGL5PROP102

Emnenavn: Profesjonsrettet pedagogikk - Veiledning, kommunikasjon og mangfold 5-10

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning for studenter som velger masterfag Profesjonsrettet pedagogikk (ProP)

Innledning

Hovedtema for emnet veiledning, kommunikasjon og mangfold er å gi studentene anledning til å gå i dybden på de pedagogiske fagområdene. Emnet har et omfang på 15 sp og utgjør sammen med emnet Allmennpedagogiske grunnlagsspørsmål (15 sp) det obligatorisk 30 sp faget ProP for studenter som velger master i Profesjonsrettet pedagogikk.

Studiet tar sikte på å kvalifisere til oppgaver innenfor veiledning og arbeid med elevmangfoldet i skolen. Utdanningen legger vekt på å utdanne veiledere som kan gi systematisk og kvalifisert veiledning i tillegg til kompetanse om utvikling og læring for elevmangfoldet i skolen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 •  har kunnskap om veisøkerrollen og om veilederrollen
 •  har kunnskap om forskjellige former for veiledning og om ulike kontekster veiledning foregår innenfor
 •  har kunnskap om etiske perspektiv i arbeid med veiledning, kommunikasjon og mangfold
 •  har kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser
 •  har kunnskap om elevmangfold i skolen

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre veiledning
 • kan analysere og reflektere over veiledning, kommunikasjonsprosesser og læringsprosesser
 • kan planlegge og vurdere med sikte på utvikling og læring for elevmangfoldet i skolen

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 •  har gode kommunikasjonsferdigheter
 •  viser etisk refleksjon og evne til vurdering i veiledning, kommunikasjon og i møte med elevmangfoldet
 •  kan legge til rette god veiledning i ulike kontekster
 • har innsikt i hvordan en kan møte mangfoldet av elever i skolen

Innhold

Emnet skal legge til rette for at studenten utvikler en helhetlig kompetanse der kunnskaper, ferdigheter og verdier danner grunnlag for danning og utforming av egen læreridentitet. Faget skal utvikle studentens selvforståelse, styrke evne til refleksjon over egen kompetanse og undervisningspraksis, og gjøre studenten i stand til å bidra til utvikling av en inkluderende fellesskole for alle barn og unge

Det er grunnleggende viktig å skape helhet og sammenheng i studiet ved å knytte sammen teori og praksis. Studenten skal både ha kjennskap til ulike teorier knyttet til veiledning, kommunikasjon og mangfold, og øves opp i å se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og egne praksiserfaringer

Gjennom teoriervervelse og praktiske øvelser skal studenten i få bevissthet om hva veiledning er, og hvordan veiledning tar form i møte med mennesker i ulike situasjoner. Emnet vil gi innblikk i elevmangfoldet en møter i skolen og kunnskap om hvordan en som lærer planlegger og vurderer med sikte på utvikling og læring for alle elever

Studiet vektlegger å utvikle en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som veileder. Det er et mål at studenten får grunnleggende bevissthet om veileders oppgaver, samt utvikle bevissthet om etiske perspektiver i veiledningen, kommunikasjon og i møte med elevmangfoldet i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i forelesninger, grupper, fagveiledning, selvstudium, skriftlige innleveringer og muntlige fremføringer.

Det vektlegges studentaktive læringsformer og erfaringsutveksling. Studentene vil bli delt inn i faste grupper (basisgrupper). Faglærer veileder arbeidet i basisgruppene.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca 450 timer

Arbeidskrav

 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse)
 • Gruppeframføring av fordypningstema

Individuell skriftlig oppgave. En reflekterende tekst om grunnleggende elementer, holdninger og verdier i veiledning. Omfang 2000 ord.   Refleksjonen bygger på vedlagt egen veiledningssekvens som er videofilmet. 

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Studiet avsluttes med en muntlig eksamen. Studenten får utlevert en case og får 20 minutters forberedelsestid. Etterpå skal studenten gjøre rede for sin tolkning av casen og skissere hvordan det kan legges til rette for veieldning, kommunikasjon og elevmangfoldet med utgangspunkt i utlevert case. Fagsamtalen skal vise til bred teoriforankring i studiet.

Eksamen teller 100 % av karakteren.

Tillatte hjelpemidler

Den generelle delen av læreplanen og «læringsplakaten».

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk må godkjennes etter søknad

Praksis

Se praksisplan for grunnskolelærerutdanningen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.