NKRLE802 Innføring i religioner og livssyn

Alle versjoner:
NKRLE802 (2024—2025)
NKRLE802 (2023—2024)
NKRLE802 (2022—2023)

Emnekode: NKRLE802

Emnenavn: Innføring i religioner og livssyn

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i NKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE årsstudium, nettbasert).

Emnet legger grunnlaget for videre fordypning i kristendom og andre religioner og livssyn i emnene NKRLE130, NKRLE803, NKRLE805, NKRLE806.

Innledning

Emnet skal gi et faglig grunnlag for arbeidet med ulike religioner og livssyn. Studenten skal opparbeide basiskunnskap om disse og lære seg metoder for å utforske dem videre i sitt eget faglige arbeid og i didaktiske sammenhenger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale religioner og livssynstradisjoner, inkludert kristendom, jødedom, islam, buddhisme, hinduisme, sikhisme, nyreligiøsitet og livssynshumanisme
 • kjenner til sentrale religioners og livssynstradisjoners historie og situasjon i dag nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til sentrale religioners og livssynstradisjoners praksis, estetiske uttrykk, og sentrale tekster, personer og retninger
 • har grunnleggende kunnskap om betydningen av sekulariseringsprosessen og enhetskulturens fall for aktuelle religiøse og sekulære livssynsperspektiv

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan utforske religioner og livssyn med ulike metoder i faglige og didaktiske sammenhenger
 • kan gjøre rede for ulike praksiser og forestillinger i sentrale religioner og livssynstradisjoner
 • kan anvende sin innsikt i religioner og livssynstradisjoner til å identifisere, analysere og kritisk vurdere religiøse ytringer og livssynsytringer

Generell kompetanse 
Studenten 

 • kan bidra til en reflektert faglig samtale om ulike religioners og livssynstradisjoners innhold og særpreg, og deres rolle i historien og i dagens samfunn
 • kan planlegge og gjennomføre utforsking av religioner og livssyn i didaktiske og faglige sammenhenger

Innhold

Emnet gir innføringskunnskap om sentrale religioner og livssynstradisjoner, med vekt på de som er nevnt i læreplanen for KRLE: kristendom, jødedom, islam, buddhisme, hinduisme, sikhisme, nyreligiøsitet og livssynshumanisme.

Et annet sentralt element er at studenten skal lære om ulike metoder for utforsking av religioner og livssyn i faglige og didaktiske sammenhenger.

I studiet av kristendommen vektlegges hvordan denne fremstår i Norge og verden i dag. Bibeltekster og kristendommens historie får mindre vekt enn tilsvarende aspekter i andre religioner/livssynstradisjoner (stoffet studeres grundigere i emnene NKRLE803 og NKRLE805).

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten får tilgang til videoforelesninger som gir innføring i religioner og livssynstradisjoner og ulike metoder for å utforske disse. Dette inkluderer materiale som inneholder egenpresentasjoner fra representanter for ulike religioner/livssyn. I tillegg til å studere dette materialet gjør studenten et videre selvstudium med utgangspunkt i anbefalt litteratur. Breddekunnskapen innenfor ulike religioner og livssyn prøves gjennom nettbaserte tester. Det vil bli utarbeidet et forslag til læringssti/progresjon i arbeid med videoforelesninger, selvstudium og tester, men studenten kan velge å ta testene når det passer, så lenge de er godkjent senest to uker før kunngjort avsluttende vurdering. Studenten skal også skrive ett refleksjonsnotat knyttet til metoder for utforskning av religioner og livssyn, og ett etter en enkel feltobservasjon. Det vil bli gitt veiledning til arbeidet med refleksjonsnotatene via innspilte videoforelesninger.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Gjennomføre 8 nettbaserte tester, én for hver av de sentrale religionene og livssynstradisjonene.
 • Refleksjonsnotat ca. 1000 ord om utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder.
 • Refleksjonsnotat ca. 1000 ord etter feltobservasjon av religiøs praksis, bygning el.l. Studenten bør fortrinnsvis velge observasjon av en religion, religiøs retning eller livssynstradisjon han/hun ikke selv er medlem av eller nært tilknyttet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Digital skriftlig hjemmeeksamen, 5 timer

Eksamen består av minst én lengre oppgave og flere kortsvarsoppgaver om ulike religioner og livssyn.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre skandinaviske språk eller engelsk etter søknad.

Praksis

Nei

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.