NKRLE803 Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv

Alle versjoner:
NKRLE803 (2024—2025)
NKRLE803 (2023—2024)
NKRLE803 (2022—2023)

Emnekode: NKRLE803

Emnenavn: Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i NKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE årsstudium, nettbasert).

Innledning

Kristendommen er sentral for norsk historie, kulturarv og samfunnsliv. I emnet studeres kristendommens betydning på disse feltene som eksempel på hvordan religion er innvevd i samfunn, kultur og endringsprosesser.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale hendelser, personer og utviklingstrekk i kristendommens historie i Norge og de viktigste kristne kirker og trossamfunn i dagens samfunn 
 • kjenner til til ulike kulturelle uttrykk for den kristne kulturarven og kristen praksis (for eksempel tekster, kunst, arkitektur og institusjoner) 
 • kjenner til til ulike tolkninger av begrepene kristen og humanistisk (Grunnloven § 2 og Opplæringsloven § 1-1) og deres historiske bakgrunn 
 • kjenner til ulike metoder for å utforske religionens historiske og aktuelle rolle i samfunnet (religionssosiologiske, teologiske, historiske)
 • har kunnskap om minoriteters situasjon i det kristne enhetssamfunnet og det mangfoldige sekulære og flerreligiøse samfunnet   

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan gjøre rede for kristendommens betydning for utviklingen av norsk kultur og tradisjon 
 • kan reflektere selvstendig og kritisk rundt hvordan religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og samfunnsendringer
 • kan reflektere over og drøfte ulike tilnærminger til tros- og livssynsmangfoldet i samfunnet og skolehverdagen  

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan bidra til en reflektert faglig samtale om kristendommens og øvrige religioner og livssyns rolle i historien, og i dagens samfunn 
 • kan forklare ulike fenomen i nåtiden i lys av sin historiske og religiøse bakgrunn 
 • kan formidle fagstoff om kristendommens historiske betydning og religiøst mangfold i dagens samfunn til elever på ulike nivåer 

Innhold

Læreplanen for KRLE-faget sier som del av omtalen av kjerneelementet «Kjennskap til religioner og livssyn» at elevene skal «få innsikt i hvordan kristendom og andre religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv». I dette emnet studeres kristendommens rolle i det norske samfunnet gjennom historien og i dag som et sentralt eksempel på slike prosesser. Et særlig fokus er utforsking av hvordan tenke- og handlingsmønstre opp gjennom historien og i dag er påvirket av kristendommen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet starter med en obligatorisk innføringssamling som avholdes som nettmøte. Studentene arbeider seg så gjennom stoffet i emnet i arbeidsbolker tilrettelagt for ukentlig progresjon. Hvert ukeprogram inneholder 2-3 undervisningsvideoer, anbefalt lesing fra litteraturlisten og en mindre skriftlig oppgave som studenten får tilbakemelding på.

Midt i semesteret skal studenten ha valgt semesteroppgave fra en liste over godkjente oppgavetekster, og levere et utkast og progresjonsplan for semesteroppgaven. Utkastet må inkludere en disposisjon for oppgaven og sentrale problemstillinger og kilder.

Mot slutten av semesteret avholdes et seminar (oppdelt i grupper ved behov) der studenten presenterer en tilnærmet ferdig versjon av semesteroppgaven for medstudenter og fagperson(er) og mottar muntlig tilbakemelding på dette.

Levering av semesteroppgaven avslutter arbeidet i emnet.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Delta i direkteoverført nettbasert innføringssamling. Det kan gis kompenserende oppgaver for dette arbeidskravet etter begrunnet søknad.
 • Levere 6 skriftlige ukesoppgaver (1-2 sider) knyttet til undervisningsvideoer og litteratur til fastsatte frister. Ved ikke godkjent vurdering kan det leveres én ny versjon pr. ukesoppgave.
 • Levere utkast og progresjonsplan for semesteroppgave til fastsatt frist ca. midt i semesteret
 • Presentere tilnærmet ferdig (ca. 90 %) semesteroppgave i nettbasert oppgaveseminar. Studentene deles i grupper på inntil 6 personer. Det kreves tilstedeværelse ved presentasjon av egen oppgave og minst 80 % av egen seminargruppe.

For å få godkjent deltagelse i direkteoverførte nettbaserte samlinger må studenten samtykke til å delta med bilde og lyd i nettmøtet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell semesteroppgave, ca. 2000 ord (+/- 10 %)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Nei

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 5 studiepoeng med REL111 Jødedom, kristendom og islam

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.