NKRLE804 Kristne og muslimske hellige skrifter

Alle versjoner:
NKRLE804 (2024—2025)
NKRLE804 (2023—2024)
NKRLE804 (2022—2023)

Emnekode: NKRLE804

Emnenavn: Kristne og muslimske hellige skrifter

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

 • NKRLE802 Innføring i religioner og livssyn
 • Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i NKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE årsstudium, nettbasert).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om et utvalg sentrale bibeltekster
 • har kunnskap om et utvalg sentrale Koran- og hadith-tekster
 • kjenner til tekstenes tolkningstradisjon, resepsjonshistorie og aktuelle bruk, med vekt på den norske konteksten
 • har kunnskap om ulike historiske og vitenskapelige tolkningsmetoder for hellige tekster
 • kjenner til problemstillinger og debatt knyttet til oversettelse av hellige tekster

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan diskutere ulike teksttolkninger og reflektere over forskjellen mellom et utenfra- og innenfra-perspektiv i tolkningen av hellige tekster
 • kan sammenligne tolkninger og bruk av felles temaer, motiver og fortellinger i kristne og muslimske tekster
 • kan anvende ulike historiske og vitenskapelige metoder på hellige tekster

Generell kompetanse 
Studenten 

 • kan delta i faglige diskusjoner om hellig tekst og tolkning innen kristendom og islam
 • kan bidra til en reflektert samtale om hellige teksters rolle innen kristendom og islam fra et historisk perspektiv og i dagens samfunn

Innhold

Dette emnet vil gi en fordypning i kristendom og islam gjennom arbeid med hellige skrifter fra disse religionene. Det arbeides med skriftenes innhold, tolkningstradisjoner, resepsjonshistorie og bruk. Innsikter fra arbeidet med hellige tekster i disse religionene vil også kunne gi innsikt i problemstillinger knyttet til tekster, tolkninger og autoritet i andre religioner.

Sentrale problemstillinger er: Hva er hellige tekster? Hvordan tolkes hellige tekster? Hvorfor og hvordan er hellige tekster relevante i dagens samfunn? Emnet vil gi en dypere forståelse av hvordan mangfoldet i dagens religiøse landskap har sammenheng med ulike tolkningstradisjoner og skriftforståelser innenfor ulike religioner.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten får tilgang til videoforelesninger som gir innføring i ulike tolkningstradisjoner og metoder i møte med de hellige tekstene, og forelesninger der konkrete tekster gjennomgås med ulike tolkningsmetoder i bruk. Dette danner grunnlag for selvstudium av ytterligere tekster. Studenten skal gjøre to egne arbeider gjennom en semesteroppgave og et refleksjonsnotat, én for tekster fra hver religion. Det blir gitt tilbud om oppgaveseminar og/eller skriftlige tilbakemeldinger i oppgavearbeidet.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Hjemmeoppgave gitt av faglærer der studenten bes om å beskrive hovedinnholdet i et utvalg hellige tekster som inngår i emnet. Omfang 500-1000 ord.
 • Refleksjonsnotat med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisning og faglige ressurser/litteratur i emnet på 1000-1500 ord. Notatet skal behandle tekster fra den religionen som ikke behandles i semesteroppgaven.
 • Utarbeide en plan for en skoletime på et angitt klassetrinn med basis i stoff fra emnet og med en didaktisk refleksjon rundt arbeidsmåte og innhold. Omfang 800-1500 ord.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Semesteroppgave knyttet til en eller flere hellige tekster enten fra Bibelen eller fra islamsk tradisjon. Omfang ca. 2500-3000 ord. Det kunngjøres godkjente oppgavetekster for semesteroppgaven. I tillegg kan studenten be om å få godkjent en egen formulert oppgavetekst.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre skandinaviske språk eller engelsk etter søknad.

Praksis

Nei

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 sp med REL112 Religion, tekst og tolkning.

Emnet overlapper 5 sp med

 • TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning, formidling (tom. 2021)
 • TEOL111 Bibelen – tekst, tolkning og formidling
 • TEOL110 Bibelen – tekst, tolkning og formidling (fom. 2022)

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.