P330 Verdibasert ledelse

Alle versjoner:
P330 (2022—2023)
P330 (2021—2022)
P330 (2020—2021)
P330 (2019—2020)
P330 (2018—2019)
P330 (2017—2018)

Emnekode: P330

Emnenavn: Verdibasert ledelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk, variant B. Emnet kan også gis som videreutdanning.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk, variant B.

Innledning

P330 «Verdibasert ledelse» må sees i sammenheng med P331 «Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring», og sammen danner de et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse».

Gjennom innhold, arbeidsformer og vurdering vil det bli lagt vekt på å styrke studentenes personlige og yrkesetiske kompetanse, og å stimulere dem til å bidra til utviklingen av en skole som søker å ta vare på elevenes, foreldrenes, lærernes og samfunnets interesser, rettigheter, og behov.  

«Forventet læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten personlig tilegnelse av profesjonsetiske holdninger og kunnskaper.. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap                                               

Studenten

 • Har kunnskap om ulike ledelsesteorier med særlig vekt på verdier og verdibasert ledelse
 • Har kunnskap om grunnlagsspørsmålenes betydning for pedagogisk lederskap
 • Har kunnskap om tolkning og oppfatning av kompleksitet i pedagogiske spørsmål, kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Har kunnskap om skjønnets betydning i utøvelse av klokt lederskap
 • Har kunnskap om utfordringer i etiske dilemmaer, ikke minst i grensefeltet mellom etikk og juss
 • Har kunnskap om menneskesyn, selvforståelse og autentisitet
 • Har kunnskap om pedagogisk credo, lederidentitet og selvutvikling som leder

Ferdighet

Studenten

 • Kan identifisere og reflektere over sterke og svake sider ved seg selv som person og som leder, og arbeide videre med noen utfordringer en stilles overfor som leder
 • Kan reflektere over skjønnsutøvelsens legitimitet og funksjon i spenningen mellom juss, etikk og pedagogikk
 • Kan reflektere over situasjonsbevissthet og beslutningskraft i eget lederskap
 • Kan analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål knyttet til verdibasert ledelse
 • Kan planlegge, begrunne og reflektere over hvordan man vil lede arbeidet i en organisasjon.
 • Kan kommunisere og forholde seg til dilemmaer og konflikter som leder på en konstruktiv måte

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig og etisk kompetanse i møte med ansatte, barn og ungdom
 • Kan analysere en organisasjons utfordringer, og planlegge nye tiltak
 • Kan identifisere og forholde seg på en reflektert måte til etiske utfordringer i mellommenneskelige relasjoner
 • Kan reflektere over forholdet mellom lærer-/førskolelæreridentitet, og lederidentitet.
 • Kan arbeide systematisk og målrettet med utvikling av barnehage eller skole
 • Kan forholde seg til usikkerhet, motstand og møte konfliktfylte situasjoner på kort og lang sikt

Innhold

I emnet P330 vil sentrale temaområde være:

 • Hovedtrekk i teorier om ledelse
 • Virkelighetsoppfatning og kommunikasjon
 • Utøvelse av profesjonelt skjønn
 • Etikk, juss og verdier
 • Menneskesyn og selvforståelse
 • Klokt lederskap og autentisitet
 • Pedagogisk credo, lederidentitet
 • Relasjonsledelse og konflikthåndtering
 • Å videreutvikle seg som leder
 • Ferdighetstrening

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, praksisøvelser, drøftende samtaler, og oppgaveskriving.  

Arbeidsomfang

Ca.450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Studenten legger opp 200 sider selvvalgt pensum knyttet til semesteroppgaven. Faglærer godkjenner selvvalgt litteratur.
 • Deltakelse på oppgaveseminar i forbindelse med arbeidet med semesteroppgaven. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • En skriftlig semesteroppgave med omfang 3000 ord

og

 • Muntlig eksamen

Karakteren på semesteroppgaven blir kunngjort før studenten går opp til muntlig eksamen. Blir det F på semesteroppgaven, gjennomføres ikke muntlig eksamen.  

Semesteroppgaven og muntlig eksamen teller 50% hver, og begge må vurderes til ståkarakter i samme semester for at emnet skal regnes som bestått. Dersom sammenregningen gjør at kandidaten vil havne midt mellom to karakterer, blir den beste karakteren stående.

Dersom en student får karakteren F (ikke bestått) på semesteroppgaven eller på muntlig eksamen, må studenten levere inn ny semesteroppgave med ny problemstilling for å få gjennomføre avsluttende vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: Alle

Muntlig: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.