RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge

Alle versjoner:
RELPED130 (2024—2025)
RELPED130 (2023—2024)
RELPED130 (2022—2023)
RELPED130 (2021—2022)
RELPED130 (2020—2021)
RELPED130 (2019—2020)
RELPED130 (2018—2019)
RELPED130 (2017—2018)

Emnekode: RELPED130

Emnenavn: Danning og trosopplæring - barn og unge

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i Praktisk teologi og ledelse

Obligatorisk emne i bachelor i Praktisk teologi og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har

 • kunnskap om teorier om læring og barns og unges utvikling, og betydningen av relasjoner, ferdigheter, holdninger, kunnskap og skjønn og i forhold til alder, modning og funksjonsnivå
 • kunnskap om ulike syn på og strategier for dannelse og trosopplæring
 • kunnskap om barns spiritualitet og om forskjellige retninger innen barneteologien, og om hvordan Bibelen presenterer barn og barndom, med særlig vekt på Jesu ord om barna
 • kunnskap om forholdet mellom hjemmets og menighetens rolle i trosopplæringen og kunnskap om grunnleggende forskjeller mellom skolens og kirkens mandat i dannelse og trosopplæring
 • kunnskap om kristent barne- og ungdomsarbeid i norsk kontekst, deriblant samspillet mellom kristne organisasjoner, frikirker og Den norske kirke
 • kunnskap om vår tids syn på barn og ungdom, og hvordan dette har utviklet seg gjennom historien

Ferdigheter:

Studenten kan

 • reflektere over rollen som voksen i møte med barn, ungdom og unge voksne
 • reflektere over utformingen av kristent barne- og ungdomsarbeid og dets teologiske implikasjoner i forhold til praksiskontekst og populærkultur
 • reflektere over sin egen ledelse av kristent barne- ungdomsarbeid og kirkens planarbeid  samt utvikle denne under veiledning
 • bruke og utvikle ulike formidlingsformer innenfor trosopplæring og arbeid for barn og ungdom, som andakt, bibeltime, undervisning, drama, musikk etc i rammen av sentrale praksiser som gudstjeneste, leirarbeid, trosopplæringstiltak

Generell kompetanse:

Studenten har

 • kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • grunnleggende forståelse for etikkens plass i utøvelse av lederskap og i prosesser som involverer dannelse og trosopplæring
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis

Innhold

"Danning og trosopplæring - barn og unge" er et emne som gir en grunnleggende innføring i og oversikt over dannelse og trosopplæring. Emnet gir en grunnleggende innføring i ulike teorier om danning og trosopplæring samt om barn og unges modning og utvikling. Emnet gir også en grunnleggende innføring i teologi for kristent barne- og ungdomsarbeid. I dialog med praksisrefleksjon skal emnet gi evne til å reflektere over rollen som voksen (leder) i møte med barn og ungdom, slik at studenten kreativt og kritisk skal kunne reflektere over hvilke utfordringer og muligheter kristent barne- og ungdomsarbeid byr på, inkludert dets teologiske implikasjoner i forhold til praksiskontekst og populærkultur. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av, og refleksjon over, tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser, mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Arbeidsomfang

250 timer

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

 • En underveisrefleksjon (ca. 500-1000 ord) knyttet til praksis (minimum 35-40 timer), vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent
 • Et refleksjonsnotat (ca. 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse.
 • 1 ukes hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Sluttrapport vurderes med Bestått / Ikke bestått. Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

 • 10 stp. overlapp med PTL201/102 og KMEMP230
 • 5 stp. overlapp med PTL212 og PTL213

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen .

Andre bestemmelser

PolitiattestI studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.