TEOL140 Teologi for en misjonal kirke

Alle versjoner:
TEOL140 (2024—2025)
TEOL140 (2023—2024)
TEOL140 (2022—2023)
TEOL140 (2021—2022)
TEOL140 (2020—2021)
TEOL140 (2019—2020)
TEOL140 (2018—2019)
TEOL140 (2017—2018)

Emnekode: TEOL140

Emnenavn: Teologi for en misjonal kirke

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi.

Obligatorisk emne i årsstudium i praktisk teologi og ledelse.

Obligatorisk emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om sentrale dogmatiske tema: kristologi, trinitarisk teologi, åpenbaringsteologi, skapelse og antropologi, soteriologi, ekklesiologi, sakramentslære og eskatologi med særlig vekt på den evangelisk-lutherske bekjennelse
 • har kunnskap om misjonal kirkeforståelse
 • har innsikt i sammenhengen mellom teologisk refleksjon og en menighets gudstjenestefeiring, forkynnelse og selvpresentasjon
 • har kunnskap om teorier og strategier for menighetsplanting, menighetsutvikling og ledelse av menighetsutviklende prosesser

Ferdigheter:

Studenten 

 • kan reflektere over hvordan fortolkningen av sentrale systematisk-teologiske problemstillinger foregår i rammen av ulike former for  kontekstuell menighetsutvikling
 • kan reflektere over hvordan den kristne forkynnelsen begrunnes, og hvordan menigheten forstår seg selv i relasjon til samfunnet
 • kan arbeide med å utvikle stedegne og profilegne modeller for menighetsbygging
 • kan reflektere kritisk over egen rolle som medarbeider og leder i menighetsutvikling
 • kan reflektere over sammenhengen og spenningen mellom innovasjon og vedlikehold i forhold til menighetsutvikling

Generell kompetanse:

Studenten 

 • har grunnleggende forståelse for menighetens rolle i samfunnet og lokalmiljøet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og medarbeider
 • har utviklet evnen til å rekruttere, motivere og lede frivillige

Innhold

Emnet gir en innføring i en del sentrale systematisk-teologiske problemstillinger og ser hvordan disse fortolkes og utvikles med utgangspunkt i Skrift og bekjennelse i ulike kontekster med tanke på kirkens oppdrag, tjenester og grensesprengende virksomhet. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for menighetsvekst og menighetsutvikling i lys av teorier om en misjonal kirkeforståelse. Gjennom feltstudium og varierte undervisningsformer skal emnet sette studenten i stand til å reflektere systematisk-teologisk og praktisk-teologisk over utfordringer og muligheter ved det å bygge menighet. Et fundamentalt fokus i emnet er at den teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksiserfaringer, feltstudium, pensumlitteratur og felles lesing av ulike tekster og kulturuttrykk som er sentrale i møtet med emnets hovedproblemstillinger.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Undervisningen er lagt som blokkundervisning og inkluderer en feltstudie av en gudstjeneste med påfølgende feltrapport fra gudstjenesten. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • En feltobservasjonsrapport (ca. 1500-2000 ord) med utgangspunkt i feltstudiet, der det fokuseres på fortolkningen av ett eller flere dogmatiske tema i rammen av en menighets gudstjenestefeiring.
 • En underveisrefleksjon (ca. 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som RELPED120: Ledelsesfilosofi og RELPED130: Danning og trosopplæring - barn og unge, skal levere én samlet underveisrefleksjon (omfang 1500-2000 ord) for alle tre emner.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Eksamen består av tre deler:

 • Kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som RELPED120: Ledelsesfilosofi og RELPED130: Danning og trosopplæring - barn og unge, skal levere én samlet sluttrapport for alle tre emner.
 • Muntlig presentasjon. Tema for presentasjonen gis av emneansvarlig 3 uker før eksamen.

Varighet av presentasjon: 15 minutter per student.

Ytterligere 5 minutter settes av til respons på spørsmål fra sensor eller andre studenter i gruppa.

Studentene inndeles i grupper og frammøte er en obligatorisk del av eksamen.

 • Individuell muntlig eksamen. Varighet: 15-20 minutter per student.

Del 3 er en selvstendig faglig eksaminering av andre temaer enn del 2.

Karakteren settes på grunnlag av en helhetsvurdering av del 2 og 3.

Alle deler må vurderes til bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ved muntlig presentasjon: Medbrakt fremføring i form av papir, powerpoint eller annen presentasjon og evt notater/manus til dette.

Ved individuell muntlig eksamen: ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Sluttrapport vurderes med bestått/ikke bestått av praksisleder etter innstilling fra praksisveileder. Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 5 stp. overlapp med KGR104

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest I studiet inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.