TEOL205 Global misjon

Alle versjoner:
TEOL205 (2024—2025)
TEOL205 (2023—2024)
TEOL205 (2022—2023)

Emnekode: TEOL205

Emnenavn: Global misjon

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført ett eller flere av følgende emner eller tilsvarende:

 • TEOL130 Innføring i praktisk teologi
 • TEOL140 Teologi for en misjonal kirke
 • IKF117 Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i:

Bachelor i teologi

Profesjonsstudium i teologi (cand.theol.)

Bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det bibelfaglige grunnlaget for misjonsoppdraget
 • kjenner til den faglige utviklingen i spørsmål knyttet til misjon og økumenikk
 • kjenner til grunnleggende misjonsteologiske spørsmål med særlig vekt på aktuelle faglige hovedspørsmål og debatter
 • kan oppdatere sin kunnskap om nye globale utfordringer i misjonsfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere konstruktivt over og vurdere kritisk ulike sider ved kristen misjon
 • kan reflektere over eget ståsted ved å bli kjent med ulike misjonsutfordringer og posisjoner i et globalt og økumenisk perspektiv
 • kan anvende missiologiens teologiske og strategiske problemstillinger på praktiske missiologiske spørsmål og utfordringer
 • kan utpeke og analysere utfordringer i tverrkulturell kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om og kan anvende etiske spørsmål knyttet til kristen misjon
 • kan formidle sentralt missiologisk fagstoff på en sakssvarende, selvstendig og reflektert måte
 • kan utveksle faglige synspunkter og drøfte erfaringer om misjon i tverrkulturell kontekst
 • får et faglig grunnlag for deltakelse i misjon og for videre studier i misjonsfaget

Innhold

TEOL205 Global misjon – bibelsk og historisk basis:

Denne delen gjennomgår bibelsk basis for misjonsforståelsen, i tillegg til en grunnleggende innføring i misjonshistorien og hvordan oppdraget gjennom tidene har blitt forstått i kirken.

TEOL205 Global misjon – sentrale misjonsteologiske spørsmål:

Denne delen drøfter sentrale missiologiske spørsmål, som forholdet mellom evangelieforkynnelse, menighetsplanting, diakoni og sosiopolitisk ansvar, og religionsteologi i kristen misjon.

TEOL205 Global misjon – aktuelle utfordringer:

Denne delen gir innføring i misjonsutfordringene i det 21. århundret i lys av den globale kirkes store endringer. Noe fokus er på å øve bevissthet og ferdigheter knyttet til tverrkulturell kommunikasjon i møte med den globale misjonsutfordringen.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger, seminarundervisning, gruppearbeid og gruppeøvelser. Noe ekstern deltakelse i undervisningen fra praksisfeltet.

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

To og to (team på tre når det trengs) studenter skal intervjue en person med ansvar for eller erfaring fra tverrkulturell misjon om et tema fra undervisningen.

Intervjuet skal være om lag 1000 ord og leveres sammen med en faglig refleksjon rundt intervjuets innhold på rundt 1000 ord.

Studentene blir enig med emneansvarlig om tematikk.

Arbeidskravet må være vurdert til godkjent. Dette er en forutsetning for å gå opp til avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er todelt og består av

 • Fem dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen på ca. 2000 ord. (+/- 10 %)
 • Skriftlig skoleeksamen med kortsvarspørsmål. Varighet: 2 timer

Begge prøvene må bestås for å få ståkarakter i emnet. Ved sammenregning av karakterer teller hjemmeeksamen 51 % og skriftlig skoleeksamen 49 %.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeeksamen: Alle.

Skoleeksamen: Bibelen (deles ut).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Engelsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Overlapper 5 studiepoeng med emnet KME204 Contemoporary Missiology (og tidligere varianter av dette emnet)

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.