VUDA810 Klassisk danning: Med Goethe som reisefører i Roma

Alle versjoner:
VUDA810 (2022—2023)
VUDA810 (2021—2022)

Emnekode: VUDA810

Emnenavn: Klassisk danning: Med Goethe som reisefører i Roma

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Emnet er relevant for grunnskolelærerutdanning, og som videreutdanning for barnehagelærere, grunnskolelærere, ansatte i kirke og organisasjoner og andre.

Innledning

Emnet innledes med introduksjonskurs ved NLA Høgskolen i Bergen (campus Breistein). Introduksjonskurset kan være delvis nettbasert for VUDA810. Resten av studiet gjennomføres i Roma, inkludert felles samlinger på Det norske institutt i Roma.

Emnet sikter mot å gi bred og avansert kunnskap innen danning med Roma som den klassiske verdens sentrum. Herunder vektlegges tre perspektiver: (i) Innvielse i klassisk danning (begrepsperspektiv), (ii) selvdanning (studentperspektiv) og (iii) danningspedagogikk (lærerperspektiv)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

(i) Begrepsperspektiv

Kunnskap

Studenten

 • har oppnådd bred og avansert kunnskap om begrepet klassisk danning

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere tekster og muntlige formidlinger hvor danningsbegrepet inngår

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ved hjelp av refleksjoner og erindringer utforske og utvikle ulike begrepsforståelser av hva danningspedagogiske undervisningsformer kan være

(ii) Studentperspektiv

Kunnskap

Studenten

 • har oppnådd inngående metakunnskap om egen danningsprosess

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over egne dannings- og erindringsprosesser på en kritisk og selvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hvordan kunst, arkitektur, natur, kultur og litteratur kan virke inn på selvdanningsprosesser

 

(iii) Lærerperspektiv

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om og kan reflektere over danningsbegrepets samspill med undervisning, oppdragelse, læring og vurdering

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere pedagogisk arbeid hvor danning er involvert

Generell kompetanse

Studenten

- kan samhandle om danningsrelaterte problemstillinger, både med praktikere og spesialister på fagfeltet

Innhold

(i) Innvielse i begrepet klassisk danning oppfattes som selve grunnlaget for fordypningsemnet. Utgangspunktet her er Johann Wolfgang von Goethes Italiensk reise (1816/17, 1829), en dagbok som er omtalt som" De dannelsesreisendes bibel". Goethes Italia-dagbok blir således å regne som et kildeskrift og en reisefører for klassisk danning via Romas kunst- og kulturminner. For å fremheve danningsaspektet ytterligere, blir Italia-dagboken lest i lys av Goethes Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters læreår, 1795-96 og Wilhelm Meisters vandreår, 1821/1829), som er regnet for å være den prototypiske danningsromanen.

(ii) Selvdanningsperspektivet har fokus på hva slags betydning møtet med Roma kan ha for studentenes personlige danning. Gjennom byvandringer i Roma, med Goethe som reisefører i møter med kunst, arkitektur, natur og kultur, appellerer fordypningsemnet til studentenes selvdanningsprosesser, ikke minst gjennom egenproduserte dagbøker og tegninger, enten utført på frihånd eller digitalt.

(iii) Fordypningsemnets tredje perspektiv, danningspedagogikk, retter oppmerksomheten mot spørsmålet "hva slags pedagogikk fordrer danning?" Prosess legges stor vekt på, med fokus på utforsking av hva undervisning og formidling, koblet til danning, kan være. Fordypningsemnet gir et grunnlag for å kunne utforske og utvikle ulike forståelser av hvordan danningspedagogiske undervisningsformer kan komme til uttrykk.

Arbeids- og undervisningsformer

Fordypningsemnet er organisert med varierte arbeidsformer, som forelesninger, nærstudier av kunst og lignende, refleksjon, skriving, tegning og diskusjonsfora.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Det stilles krav til at studenten:

 • Deltar på alle felles samlinger i Bergen og Roma. Introduksjonskurset ved NLA Høgskolen i Bergen (campus Breistein) kan være delvis nettbasert.
 • Tegner små skisser av betraktninger og erfaringer i Roma. Tegningene utføres enten på frihånd eller digitalt. Det stilles ingen krav til tegneferdigheter.
 • Kandidaten noterer egne refleksjoner og erindringer i dagbokform basert på byvandringene og nærstudiene i Roma (ca. 3000 ord).
 • Presenterer et utdrag fra den egenkomponerte dagboken, med særlig hensyn til egen danningsprosess, på et seminar ved Det norske institutt i Roma (10-15 minutter).

Alle arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, tre dager.

Kandidaten utformer en populærvitenskapelig artikkel på 1500-2000 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert karakter A-F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

I emnet inngår en obligatorisk studiereise til Roma, 4-5 dager. Studenten må selv dekke utgiftene til denne. (Reisen er felles for alle de tre danningsemnene).

Tilbys som enkeltemne

Ja.