VUNA1BG5 Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2

Alle versjoner:
VUNA1BG5 (2022—2023)
VUNA1BG5 (2021—2022)
VUNA1BG5 (2020—2021)
VUNA1BG5 (2019—2020)
VUNA1BG5 (2018—2019)
VUNA1BG5 (2017—2018)

Emnekode: VUNA1BG5

Emnenavn: Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Innledning

I naturfag 1 Modul 2 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 5-10 i grunnskolen. Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og presenterer arbeidsmåter grunnskolelærerstudentene kan bruke til å styrke elevenes motivasjon for og læring av naturfaglige emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter
 • har omfattende undervisningskunnskap i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet og kjennskap til overgangen til videregående skole
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning, vurdering og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, hverdagsforestillinger, grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeidsmåter
 • har grunnleggende kunnskap om struktur og funksjon til celler, sansene våre og noen sentrale organsystemer (respirasjons/sirkulasjonssystemet og fordøyelsessystemet) i menneskekroppen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse, og helsefremmende arbeid i skolen
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og menneskers påvirkning på disse
 • har kunnskap om bevaring, overføring, kvalitet og ulike former for energi, og bruk av energibegrepet i naturfag, inkludert enkle beregninger
 • har kunnskap om oppbygging og egenskaper til stoffer og kjemiske reaksjoner relatert til fenomener i hverdagen og i naturen
 • har kunnskap om ulike krefter, rettlinjet bevegelse med konstant akselerasjon og sammenhenger mellom disse
 • kjenner Ohms lov og kan utføre enkle forsøk innen elektrisitet og magnetisme 
 • har kunnskap om ulike bølger og egenskaper som frekvens, bølgelengde og amplitude, samt hvordan lyd og lys påvirker liv og livsprosesser
 • har kunnskap om solsystemet og jordas plass i universet, årstids- og døgnvariasjoner, månefaser og stjernebilder, samt samiske og andre kulturers myter og sagn knyttet til himmelfenomener
 • har kunnskap om værfenomener og hvordan disse oppstår, værsystemer, klima, drivhuseffekten og global oppvarming

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning inne og ute og anvende varierte metoder og modeller som fremmer elevenes begrepslæring, kreativitet og utforskning
 • kan gjennomføre målinger, gjøre beregninger, bruke relevant utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på programmering og prosessen fra idé til produkt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i naturfagene, herunder anatomi og fysiologi, fysikk, astronomi, teknologi, klima, miljø, bærekraft og naturfagdidaktikk. Emnene vektlegges slik det er relevant for 5.-10. trinn, med særlig vekt på cellebiologi, anatomi og fysiologi, fysikk, teknologi, klima, miljø og bærekraft. I naturfagdidaktikk fokuseres det på drøfting og begrunnelser for laboratoriearbeid, fysikkdidaktikk, naturvitenskapelige arbeidsmetoder, læringsteori og naturfaget sin plass i skolen. Studentene skal arbeide med naturfagdidaktisk litteratur, for å øke sin forståelse for naturfagdidaktiske problemstillinger. Studentene vil også få en første innføring i naturfagdidaktisk metode. Kurset har også fokus på emnene grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering. 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktiske øvinger
 • Praktisk prosjekt
 • Rapport og oppgave skriving
 • En samling på campus Breistein (fredag-lørdag) tidlig i semesteret.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Praktiske øvinger i fysikk - en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Praktiske øvinger i anatomi og fysiologi en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Prosjekt i teknologi og design, med innlevert skriftlig rapport
 • Klima/miljø/bærekraft - med innlevert skriftlig teoretisk/praktisk oppgave
 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).

Generelle og naturfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av rapportene studentene leverer.

Skriftlige innleveringer kan være individuelle eller gruppeoppgaver.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Ved gyldig fravær fra praktiske arbeidsøkter kan det gis kompensasjonsoppgave knyttet til det aktuelle fagområdet. Dersom skriftlige innleveringer ikke blir godkjent ved første innlevering, gis studenten ett nytt forsøk til å levere revidert oppgave.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig 4 timers skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Gjeldende læreplan for grunnskolen.

Kalkulator uten grafisk display.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng overlapping med naturfag 1; GL17NA2, GL5NA2, GL17NAT1B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for forbruksmateriell.    

Tilbys som enkeltemne

Ja