VUPEDVEI1-M2 Meg selv som veileder

Alle versjoner:
VUPEDVEI1-M2 (2024—2025)
VUPEDVEI1-M2 (2023—2024)
VUPEDVEI1-M2 (2022—2023)
VUPEDVEI1-M2 (2021—2022)
VUPEDVEI1-M2 (2020—2021)
VUPEDVEI1-M2 (2019—2020)
VUPEDVEI1-M2 (2018—2019)
VUPEDVEI1-M2 (2016—2017)

Emnekode: VUPEDVEI1-M2

Emnenavn: Meg selv som veileder

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Kvalifiseringskrav for opptak på modul 2 er:

 • gjennomført Pedagogisk veiledning 1 modul 1 etter NLA Høgskolen sin emneplan, eller tilsvarende utdanning

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Pedagogisk veiledning I.

Innledning

Studiet tar sikte på å kvalifisere yrkesutøvere til oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Målgruppen er lærere, barnehagelærere og andre som ønsker å kvalifisere seg for veiledningsoppgaver i en yrkeskontekst. Utdanningen legger vekt på å utdanne veiledere som kan gi systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til den veilededes egen profesjonsutvikling i ulike yrkessammenhenger.

Læringsutbytte

Etter fullført modul 2, Meg selv som veileder, har studenten oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i veiledning. Dette er:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om veiledningens muligheter og begrensninger i ulike kontekster
 • kunnskap om etiske dimensjoner i veiledningsarbeidet
 • kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser, læring og innovasjon og relasjonskompetanse
 • kunnskap om veiledning av grupper

Ferdigheter 

Studenten har

 • gode ferdigheter i å støtte og utfordre veisøkere på de saker og temaer, eller utfordringer de ber om veiledning på
 • gode ferdigheter i relasjonsbyggende kommunikasjon og samspillsprosesser
 • gode ferdigheter i å analysere og reflektere over veiledning, kommunikasjonsprosesser og læringsprosesser
 • gode ferdigheter i å anvende læringsteorier for å uttrykke egen læring og reflektere over egen veiledningspraksis

Generell kompetanse 

Studenten

 • viser høy kompetanse i kommunikasjon
 • har høy etisk refleksjon og vurderingsevne i veiledningssamtalen
 • viser god evne til å legge til rette god veiledning i ulike kontekster
 • forstår hvordan veiledning kan bidra til individuell og profesjonell utvikling, samt til innovasjon og organisasjonsutvikling

Innhold

Modul 2 legger opp en videreutvikling av en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som veileder. Det er et mål at studenten får en stadig dypere bevissthet om veileders oppgaver, samt utvikler sensitivitet for den etiske dimensjonen i veiledningen.

Modulen er en videreføring av innholdselementene i modul 1 og vil vektlegge økt innsikt i individuell veiledning og gi studenten en innføring i gruppeveiledning. Gjennom videre fokus på kommunikasjon og samspillsprosesser vil en i denne modulen vektlegge relasjonskompetanse og høy etiske bevissthet. Modulen har også fokus på forståelse av veiledningens muligheter gjennom individuell profesjonell utvikling og organisasjonsutvikling, samt utforske veiledningens begrensninger. Modulen legger til rette for en større selvvalgt faglig fordypning opp mot til egen praksis. Dette er knyttet til et skriftlig arbeidskrav og til selvvalgt pensum.

Arbeids- og undervisningsformer

På samlingene vektlegges undervisning, studentaktive læringsformer og erfaringsutveksling. Studentene vil bli delt inn i faste grupper (basisgrupper) som arbeider sammen mellom samlingene. Omfang 20 timer. Faglærer veileder arbeidet i basisgruppene.

NLA Høgskolen bruker den elektroniske læringsplattformen it–s learning. Kontakten mellom samlingene vil foregå her, både studentene imellom og mellom fagveileder og student. Etter samlingene i basisgruppen skal det sendes referat til fagansvarlig.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering. I tillegg må modul 1 være bestått.

 • Oppmøte på undervisningssamlingene og i basisgruppen
 • Reflekterende logg om meg selv som veileder og med formulering av "mitt credo". Omfang 2000 ord. Oversikt over selvvalgt pensum skal legges ved som separat vedlegg
 • Gruppeframføring knyttet til tema: relasjonskompetanse, kommunikasjon og samspillsprosesser.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig hjemmeoppgave knyttet til egen veiledningspraksis og som bygger på "mitt credo" og utviklingen av egen veilederrolle. Oppgavens omfang: 4000 ord

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Pedagogisk veiledning I, modul 1 og 2 må være gjennomført og bestått for opptak til Pedagogisk veiledning II.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.