VUPEDVEI2-M3 Veiledning og ulike kontekster

Alle versjoner:
VUPEDVEI2-M3 (2022—2023)

Emnekode: VUPEDVEI2-M3

Emnenavn: Veiledning og ulike kontekster

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Kvalifiseringskrav for opptak på modul 2 er:

 • gjennomført og godkjent Pedagogisk veiledning 1, modul 1 og 2, i NLA Høgskolens emneplan
 • eller tilsvarende studium etter godkjent emneplan

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Pedagogisk veiledning I.

Innledning

Studiet tar sikte på å kvalifisere yrkesutøvere til oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Målgruppen er grunnskolelærere, barnehagelærere og andre som ønsker å kvalifisere seg for veiledningsoppgaver i en yrkeskontekst. Utdanningen legger vekt på å utdanne veiledere som kan gi systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til den veilededes egen profesjonsutvikling i ulike yrkessammenhenger.

Læringsutbytte

Etter fullført modul 2, Meg selv som veileder, har studenten oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i veiledning. Dette er:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om veiledning og profesjonell utvikling
 • har kunnskap om veiledning og personlig utvikling
 • har kunnskap om veiledning og endringsprosesser i organisasjoner
 • har kunnskap om veiledning og ledelse på ulike nivå
 • har kunnskap om veiledning og nyutdannede

Ferdigheter 

Studenten

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere arbeidet som veileder i ulike sammenhenger
 • kan velge og ta i bruk ulike veiledningsteorier og metoder på bakgrunn av veiledningens kontekst og formål
 • kan kritisk vurdere praksiserfaringer
 • kan identifisere og vurdere hvordan ulike veiledningskontekster påvirker samtaler, og foreta valg på bakgrunn av dette

Generell kompetanse 

Studenten

 • har kompetanse i å forstå kontekstens betydning for veiledningen
 • har kompetanse i å anvende ulike veiledningsteorier og metoder som passer for ulike veiledningssituasjoner
 • har kompetanse i å kritisk vurdere hvordan veiledning kan være et redskap for utvikling innenfor ulike kontekster
 • har et reflektert forhold til egen veilederrolle
 • har kompetanse i å gjennomføre veiledning og formidle praksiserfaringer muntlig og skriftlig

Innhold

Modul 3 handler om veiledning i ulike pedagogiske sammenhenger. Studiet legger vekt på å utforske hvordan veiledning kan tilrettelegge for veisøkers utvikling. Sentralt står veileders evne til å være kontekstfølsom og bevisst på hvordan kontekst påvirker og er styrende for veiledningssamtalen.

Etter at studentene i modul 1 har fått innføring i ulike veiledningstradisjoner, i modul 2 har fått reflektert mer om seg selv som veileder, vil studentene i modul 3 bli utfordret på å integrere denne kompetansen i ulike kontekster for veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Modul 3 organiseres med fellessamlinger, arbeid i basisgrupper, veiledningsarbeid i egen yrkessituasjon og litteraturstudium. Fellessamlingene er obligatoriske og består i hovedsak av arbeid med teori gjennom forelesninger, samtaler og veiledningsøvelser. Basisgrupper er forpliktende studiegrupper med obligatorisk frammøte organisert av deltakerne selv. Arbeidet i basisgruppene består av teoribearbeiding og øvelser i forbindelse med tema fra fellessamlinger. Basisgruppen skal også fungere som forum for bevissthet over praktisk yrkesteori, utvikling av kritisk og analytisk refleksjon over egen praksis og øvelse i å gi og ta imot veiledning. Gruppene oppfordres til å organisere arbeidet slik at alle får prøve seg både som veileder og veisøker. Basisgruppene samles i tiden mellom fellessamlingene.

Etter hver basisgruppesamling skal det sendes inn referat til emneansvarlig for studiet. I referatet skal studentene gi uttrykk for refleksjon og erfaring i forhold til det de arbeider med. NLA Høgskolen bruker den elektroniske læringsplattformen it`s learning. Kontakten mellom samlingene foregår der.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer.

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen må de arbeidskrav som følger under være gjennomført og godkjent:

 • obligatorisk deltakelse på fellessamlingene og i basisgruppen
 • referat fra basisgruppesamlingene
 • studentene skal gjennomføre et individuelt arbeid der de praktiserer som veileder ut fra valgt kontekst i omlag 5 timer. Det skal utarbeides en plan for dette arbeidet som presenteres i basisgruppen, og som skal bli godkjent av emneansvarlig. Hva planen skal inneholde vil bli gjort kjent ved studiestart. Hensikten er at studenten skal legge opp en veiledningsstrategi som gir progresjon i læringen for dem som blir veiledet. I en av veiledningstimene vil en fagperson delta som observatør

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for innlevering/gjennomføring, vil bli gitt i årsplan for emnet ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

En individuell skriftlig rapport over veiledningsarbeidet. Rapportens omfang skal være ca. 3000 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderes med bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja