VUTIBB-UD Barnehagepedagogikk

Alle versjoner:
VUTIBB-UD (2024—2025)
VUTIBB-UD (2022—2023)
VUTIBB-UD (2021—2022)
VUTIBB-UD (2020—2021)
VUTIBB-UD (2018—2019)

Emnekode: VUTIBB-UD

Emnenavn: Barnehagepedagogikk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud for dem som allerede har fullført en treårig pedagogisk høgskoleutdanning, og som ønsker å kvalifisere seg til barnehagelærer. Aktuelle pedagogiske høgskoleutdanninger er allmennlærer/grunnskolelærer, faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktisk og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), spesialpedagog og barnevernspedagog.

Relevans i studieprogrammet

Inngår, sammen med småbarnspedagogikk 30 sp, i profesjonsbasert tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Innledning

Dette studiet er en profesjonsbasert tilleggsutdanning som sammen med Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) gir den definerte målgruppen formell kompetanse som er likeverdig med ordinær barnehagelærerutdanning. Fullført studie gir grunnlag for arbeid i barnehage som barnehagelærer.

Emnebeskrivelsen er under revidering.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene bruker begrepet alle barn. Med dette menes barn fra 0-5 år, med ulike funksjonsnivå, funksjonsfriske, barn med ulik kulturell og/eller religiøs bakgrunn etc. Begrepet rommer mangfoldet av barn i barnehagen.

Kunnskap:

Studenten

 • Har kunnskap om aktuelle teorier, metoder og begreper om barns danning, gjennom omsorg, lek og læring
 • Har kunnskap om pedagogisk ledelse av lek- og læringsprosesser for alle barn
 • Har kunnskap om den estetiske dimensjonen og formmessige elementer i barns opplevelse, utvikling og dramatiske lek
 • Har kunnskap om de ulike fagområdene i barnehagen

 Ferdigheter:

Studenten

 • Har evne til å arbeide til barns beste med formell og uformell læring og til å gå inn å være lekeleder
 • Kan være observant overfor barns nysgjerrighet og skapende uttrykk, som grunnlag for tilrettelegging av allsidige leke- og læringsopplevelser
 • Kan strukturere og skape rom både ute og inne, med materiell og utstyr som inviterer barn til opplevelse, undring, utforsking, skaperglede, bevegelsesglede og lek
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere didaktisk arbeid for alle barn, inkludert bruk av digitale verktøy
 • Kan tilrettelegge for barns medvirkning i barnehagehverdagen
 • Kan bruke de ulike fagene i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid, og ivareta fagenes egenart

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan selv, på barns vilkår, delta i deres lek og læringsutviklingsprosesser og kan fremstå som en god rolle- og språkmodell
 • Viser kritisk refleksjon og evne til å analysere rundt profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til barnehagelærerens arbeid
 • Kan kommunisere og drøfte faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foreldre og andre samarbeidspartnere
 • Har forståelse for barnehagen som samfunnsinstitusjon og kan forholde seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner
 • Er seg bevisst egen fantasi og skapende evner, og danner seg selv gjennom estetiske inntrykk og uttrykk
 • Viser bevissthet omkring bruk av digitale kilder, verktøy og plattformer.

Innhold

Barnehagepedagogikk er delt i tre hovedområder:

 • Danning gjennom omsorg, lek og læring (10 sp)
 • Fagpedagogisk arbeid i barnehagen (12 sp)
 • Barnehagelærer som profesjonsutøver (8 sp)

Hovedområde 1: Danning gjennom omsorg, lek og læring

Område 1 har som mål å utvikle den nøkkelkompetanse en barnehagelærer må ha for å kunne legge til rette for barnehagebarns opplevelse, lærings- og danningsprosesser ien flerkulturell barnehage. Sentrale begrep som omsorg, lek og læring vil bli løftet opp og drøftet teoretisk og praktisk.

Studiet vil analysere og konkretisere de verdier og underliggende syn på barn som kommer til uttrykk i Lov om barnehager (2011), særlig paragrafene 1-3.

Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bygger barnehagens virksomhet på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek, læring og danning ses i sammenheng og utgjør en grunnleggende kvalifikasjon i barnehagelærerprofesjonen.

Lekens betydning både som egenverdi og som grunnlag for allsidig læring understrekes som en grunnleggende livs- og meningsform.

Fag: pedagogikk, drama, forming, norsk, RLE

Hovedområde 2: Fagpedagogisk arbeid i barnehagen

Område 2 vil ta for seg fagområdene i rammeplanen og se på hvordan disse kan knyttes sammen i tverrfaglig tenkning og praksis.

Det vil bli lagt vekt på hvordan didaktisk kompetanse sammen med fagkunnskap, danner grunnlaget for en god pedagogisk praksis. Innunder didaktisk kompetanse vil en blant annet se på planleggingsverktøy,dokumentasjon og tilrettelegging for jenter og gutters medvirkning.

Tverrfaglig undervisning vil danne basis for dette hovedområdet. Målet er å se hvordan de ulike fagene kan berike hverandre uten at fagenes egenart går tapt.

Fag: fysisk fostring, naturfag, forming, musikk, matematikk, pedagogikk

Hovedområde 3:Barenhagelæreren som profesjonsutøver

Barnehagen som samfunnsorganisasjon har vært, og er i endring. Ulike organisasjonsformer gir ulike utfordringer både internt i barnehagen og med samarbeidet på tvers av tjenester og institusjoner i barns oppvekstmiljø. Dette området vil ha fokus på overgangsformer og samarbeidsinstitusjoner knyttet til barnehagen, samt barnehagen som en fleksibel og mangfoldig institusjon.

Profesjon og ledelse vil være et hovedtema innenfor dette området. Studentene skal få utviklet ferdigheter innenfor personalledelse og organisasjonsprosesser. Studiet vil gi kompetanse innenfor veiledning. Tema som makt, ansvar og rolleidentitet vil bli løftet frem til drøfting i studentgruppen. Studentene skal få kjennskap til diskurstenkningen innenfor barnehagen som en lærende organisasjon.  

Fag: pedagogikk, samfunnsfag, RLE

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning og veiledning er organisert med nettundervisning og samlinger med undervisning. Studiet har to fysiske samlinger i høstsemesteret, en samling over to og en over tre dager, samt fire nettdager. Studiet har to fysiske samlinger i vårsemesteret, en samling over to og en over tre dager, samt to nettdager (til sammen fire studiesamlinger og seks nettdager). De fysiske samlingene vil være på NLA Høgskolen på Breistein, og de nettbaserte samlingene vil foregå digitalt gjennom nettbaserte undervisningsprogram. Nettdagene og studiesamlingene vil fordeles gjennom studieperioden.

All undervisning er obligatorisk.

Sammenhengen mellom de fysiske og nettbaserte samlingene og studenten sitt selvstendige læringsarbeid vil bli vektlagt. Studenten vil få undervisning gjennom nettforelesninger og ulike nettressurser som kan inspirere til jevnt arbeid og styrke læringen. Studentene får i tillegg individuell tilbakemelding og noe veiledning på eget arbeid. Det stilles krav om selvstendig arbeid slik at studentene møter forberedt til alle samlinger, både på nett og på campus.

Arbeidsomfang

Ca. 850 timer.

Arbeidskrav

Hovedområde 1, Danning gjennom omsorg, lek og læring:

 • Første skisse til pedagogisk credo. Leveres inn på Canvas
 • Oppgaver gitt i forbindelse med undervisning

Hovedområde 2, Fagpedagogisk arbeid i barnehagen:

 • Skriftlig innlevering av oppgaver knyttet til praksis. Leveres inn på Canvas
 • Fullført praksis

Hovedområde 3, Barnehagelærer som profesjonsutøver:

 • Studenten skal levere inn endelig credo. Leveres inn på Canvas
 • Oppgaver gitt i forbindelse med undervisning

 

Frammøte på undervisning (minimum 80 %)

Alle arbeidskrav må være gjennomført og vurdert til godkjent før studenten kan framstille seg for avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, femdagers (5) individuell eksamen. Det vil bli gjort rede for omfang og vurderingskriterier i eksamenssettet.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Praksis har 10 dagers omfang i samme barnehage, hvorav minimum 5 dager er sammenhengende. Studentene ordner praksis selv. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.