3KL105 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv - praktisk kommunikasjonsoppgave

Alle versjoner:
3KL105 (2024—2025)
3KL105 (2023—2024)
3KL105 (2022—2023)

Emnekode: 3KL105

Emnenavn: Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv - praktisk kommunikasjonsoppgave

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

3KL106 eller 3KL104

Relevans i studieprogrammet

Sammen med 3KL106 (15 sp) og 3KL107 (10 sp) utgjør dette emnet en halvårsenhet. Det er også mulig å ta emnet tilknyttet 3KL104.

Innledning

Emnet bygger videre på kunnskap om ungdommens livsverden og kristen apologetikk, og munner ut i en praktisk kommunikasjonsoppgave. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om apologetisk formidling til ungdom

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende kunnskap om de unges livsverden og kristen apologetikk inn i praktisk kommunikasjon  

Generell kompetanse

Studenten

  • har evne til å planlegge, gjennomføre og reflektere over egen kommunikasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av selvstendig arbeid med planlegging og gjennomføring av praktisk kommunikasjonsoppgave. Dette baseres på kunnskapen fra 3KL106 eller 3KL104. I tillegg skal det skrives et refleksjonsnotat over formidlingen, basert på pensum i dette emnet.

Arbeidsomfang

ca. 125 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

a) Prosjektbeskrivelse for kommunikasjonsoppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet har følgende vekting:

a) Kommunikasjonsoppgave. Denne kan leveres i ulike medieformater (lyd, video, blogg, artikkel etc.). (60 prosent)

b) Skriftlig refleksjonsnotat om formidlingsoppgaven på 800 ord. (40 prosent)

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgavene vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei