3KL111N Praktisk apologetikk for et kristent livssyn

Alle versjoner:
3KL111N (2024—2025)
3KL111N (2023—2024)

Emnekode: 3KL111N

Emnenavn: Praktisk apologetikk for et kristent livssyn

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand, Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse 

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende teoretisk og praktisk kjennskap til kristen apologetikk.

Relevans i studieprogrammet

  • Valgfritt emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse 
  • Valgfritt emne i bachelor i teologi
  • Valgfritt emne i profesjonsstudium i teologi
  • Emnet kan tas som videreutdanning

Innledning

Dette emnet bidrar til å danne og utruste kristne til å formidle kristen tro som troverdig og relevant i et livssynsåpent samfunn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

  • har kunnskap om sentrale tema i kristen apologetikk, inklusive apologetikkens begrunnelse og relevans 
  • har kjennskap til aktuelle spørsmål og innvendinger som kristen tro utfordres av i dag 

 

Ferdigheter 

Studenten

  • kan forklare og forsvare kristen tro, inkludert møte og besvare aktuelle spørsmål og innvendinger som den kristne troen utfordres av i dag 
  • kan reflektere over egen apologetisk formidling 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

  • kan reflektere kritisk over eget livssyn 
  • kan møte spørsmål og innvendinger til kristen tro med respekt 

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i kristen apologetikk, forstått som det å formidle, forklare og forsvare kristen tro i møte med aktuelle spørsmål og innvendinger. Emnet baserer seg på litteratur og online kilder fra ledende kristne apologeter og vektlegger nærhet til formidlingsarenaer som menighet, skole, samfunn og medier.

Emnet har to deler.

Del 1. Kristen apologetikk: Innføring i apologetisk teori. Denne delen legger vekt på den kristne apologetikkens begrunnelse og relevans og introduserer sentrale argumenter til bruk i praktisk apologetikk.

Del 2. Kristen apologetikk: Innføring i apologetisk praksis. Her gis verktøy for kristen apologetisk formidling, argumentasjon og dialog for ulike arenaer.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL111N tilbys som rent nettemne. Følgende elementer inngår:

Undervisningen gis hovedsakelig i 10 nettleksjoner som introduserer fagstoffet. Disse inkluderer både tekst, videoer og andre digitale læringsressurser. Studenten arbeider både i interaksjon med andre studenter og selvstendig med fagstoffet.

I tillegg til dette velger studenten én av de tre følgende arbeidsformene:

a) Studenten deltar på digitale seminarer med omfang tilsvarende 15 arbeidstimer hvor studentenes egne bidrag med case og praktiske øvelser står sentralt.

b) Studenten deltar på lokale samlinger med tilsvarende omfang som (a), i henhold til oppdrag fra, eller forhåndsavtale med, ulike samarbeidspartnere (skoler, menigheter, nettverk eller organisasjoner).

c) Studenten leverer et ekstra arbeidskrav tilsvarende 1000 ord.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende to arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

a) Ti (10) nettbaserte flervalgsoppgaver knyttet til nettleksjonene vurdert til godkjent. Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere de nettbaserte flervalgsoppgavene.

b) Deltagelse på digitale/lokale samlinger som samlet utgjør 15 arbeidstimer (kan erstattes med skriftlig arbeidskrav på ca. 1000 ord)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen over tre dager, med innlevering av en oppgave tilsvarende et omfang på 3000 ord (pluss/minus 15 %). Dette kan leveres som skriftlig oppgave, som lyd- eller videofil, presentasjon på nett, eller i en kombinasjon av dette.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Ingen.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Ingen overlapping 

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.