4ANR300 Artister og repertoar

Alle versjoner:
4ANR300 (2024—2025)
4ANR300 (2023—2024)

Emnekode: 4ANR300

Emnenavn: Artister og repertoar

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Anbefalte forkunnskaper

4MID100 Identitet og bransjekunnskap.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som valgemne i:

 • Bachelor i utøvende musikk
 • Bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

A&R (Artists and Repertoire) er et felt som er i utvikling. Vi finner det i plateselskap, musikkforlag og management. En av veiene til en karriere innenfor feltet er gjennom en musikkutdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten:

 • har bred kunnskap om A&R feltet i plateselskap, musikkforlag eller management ledd
 • kjenner til prosesser knyttet til utvikling av artist-karrierer
 • har kunnskap om opphavsrett og ulike kontrakter knyttet til musikkindustrien
 • har kunnskap om digitaliseringsprosessen i musikkbransjen og hvordan denne har påvirket de ulike leddene som: distribusjon, promotering og markedsføring
 • har kunnskap om hvordan man arbeider med å finne, signere, prosjektlede, spille inn / produsere, utgi, promotere og bygge artister
 • kjenner til yrkesetiske normer og problemstillinger knyttet til musikkindustrien

Ferdigheter
Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt innen A&R
 • kjenner til og kan oppdatere seg på musikalske trender og stilarter
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en innspilling
 • kan anvende musikkfaglige begreper og vise til relevante musikkreferanser eller erfaringer fra egne utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan bidra inn i prosesser med å kommersialisere et kunstnerisk uttrykk

Generell kompetanse
Studenten:

 • kjenner til arbeidslivets muligheter, både i de etablerte selskapene og det frie feltet
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor A&R feltet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan se sin egen kunnskap og rolle i kontekst og identifisere behov for ny kunnskap og ulike perspektiver

Innhold

Emnet er dels et teoretisk og dels et praktisk emne. I løpet av emnet skal studentene få kunnskap om muligheter, krav og forventninger, og få bruke sine ferdigheter innenfor musikk på ulike teoretiske og praktiske saker/problemstillinger innenfor A&R.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres normalt i en kombinasjon av ukentlig undervisning og bolkundervisning. Aktuelle arbeidsformer er samtaler/diskusjoner, presentasjoner, gruppearbeid, individuelt arbeid og praktisk arbeid/fremføring etc. Det stilles store krav til studentenes selvstendighet og aktive deltagelse.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Obligatorisk deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av en musikalske workshops
 • Obligatorisk deltagelse på låtskrivingscamper og konserter
 • Innlevering av 2 oppgaver à 500 ord (+/- 15%) Ved ikke godkjent oppgave har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen om A&R rollen på ca. 1000 ord (+/- 15%)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk / engelsk

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.