4LITHY400K Liturgikk og hymnologi, kirkemusikk

Alle versjoner:
4LITHY400K (2024—2025)
4LITHY400K (2023—2024)

Emnekode: 4LITHY400K

Emnenavn: Liturgikk og hymnologi, kirkemusikk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til Videreutdanning i kirkemusikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i videreutdanning i kirkemusikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten:

 • har kunnskap om liturgiens historie og utvikling fra oldkirken til i dag
 • har kunnskap om salmens historie og utvikling fra urkirken til i dag
 • har kunnskap om Den norske kirkes høymesse, oppbygning og dramaturgi
 • har kunnskap om kirkens symboler knyttet til bl.a. kirkeåret, farger, klær og arkitektur
 • har kunnskap om kirkemusikkens teologiske grunnlag og gudstjenestelige funksjon
 • har kunnskap om norske kirkesamfunn og deres musikalske tradisjon og praksis
 • kjenner til liturgihistoriens betydning for dagens gudstjenestefeiring
 • har kunnskap om mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • har kunnskap om elementære prinsipper for resitasjon, vekselsang og tidebønn
 • har kunnskap om liturgifornyelse og reformarbeid
 • har kunnskap om salmens bestanddeler, som verselære, metrikk og melodityper

Ferdigheter
Studenten

 • kan finne og bruke salmer, bibelske salmer og cantica til ulike gudstjenester og kirkeårstider
 • behersker ulike former for sang, heriblant gregoriansk sang, salmesang og liturgisk sang, samt kjennskap til bruken av nyere rytmisk kirkemusikk inkludert nyere lovsangstradisjoner i gudstjenester
 • behersker formidling av kunnskap om gudstjenester, salmer og liturgi som kirkens kulturarv

Generell kompetanse
Studenten

 • viser forståelse for dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møteog gudstjenestesammenheng
 • kan utveksle synspunkter for ulike vesteuropeiske hymnologiske tradisjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingsbasert undersvinsing, både fysisk og digitalt, samt praktiske øvelser i liturgikk, enten i skolens kapell eller i en kirke. Undervisningen tilrettelegges sammen med de øvrige emnene på videreutdanning i kirkemusikk.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Minst 80 % fremmøte på undervisning
 • Innlevering av kortere skriftlige og praktiske oppgaver ifm. undervisning
 • Gjennomføring av en kort gudstjeneste i grupper på 2-3 studenter
 • Gjennomføring av praktiske oppgaver

For studenter på videreutdanning i kirkemusikk kan enkelte av arbeidskravene gjennomføres i samhandling med kirkemusikalsk forum eller liturgisk spill.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen, 4 dager. Omfang: 4000 ord (+/- 10 %.)
Eksamen inneholder oppgaver i både liturgikk og hymnologi.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 5 studiepoeng med 4LITHY300 og 4LIHY300.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.