4MGL1ENG102 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk

Alle versjoner:
4MGL1ENG102 (2024—2025)
4MGL1ENG102 (2023—2024)
4MGL1ENG102 (2022—2023)

Emnekode: 4MGL1ENG102

Emnenavn: Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptatt i grunnskolelærerutdanningen

Anbefalte forkunnskaper

Gode språkkunnskaper i engelsk

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Engelsk 1 består av to moduler. Begge modulene, til sammen 30 studiepoeng, må inngå hvis Engelsk 1 skal brukes som valgfag i lærerutdanningen

Modul 1 Engelsk språkkunnskap og didaktikk (15 poeng)

Modul 2 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk (15 poeng)

Innledning

Beskrivelsen av Engelsk 1 og underliggende moduler bygger på kompetansekravene til nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, revidert 2018 og rammeverket «Røtter og vinger» som er et grunnlagsdokument for NLAs grunnskolelærerutdanning.

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskap og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en stadig mer global verden, en verden som også gjenspeiles i norske klasserom. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget innehar en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og multikulturelt klasserom og skal bidra til økt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring. Relevant forskning og gjeldende læreplan er viktige styringsdokument i planlegging, undervisning og vurdering.

Engelsk 1 1-7 består av to moduler på 15 studiepoeng hver, hvor henholdsvis språk og kultur vektlegges. Modul 1 har tittelen Engelsk språkkunnskap og didaktikk, modul 2 heter Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk. Begge moduler er knyttet sammen gjennom et felles didaktisk fokus.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om begynneropplæring gjennom bruk av fortellinger og enkle tekster
 • kjenner til flerspråklighet som en ressurs i kultur og litteratur
 • har kunnskap om gjeldende læreplan, nasjonale prøver og pedagogiske læremidler i faget
 • kjenner til sanger, rim, litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid med vekt på litteratur og kultur 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og selvstendig og være en god rollemodell for elevene
 • kan planlegge og bruke varierte og differensierte læringsarenaer i kultur og litteratur, inkludert digitale, for å fremme læring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan skriftlig og muntlig analysere og diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål til bruk i undervisningen
 • kan bruke et grunnleggende oppsett for akademisk skriving i tekster om kultur, litteratur og didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle egen kulturell, litterær og didaktisk kompetanse
 • kan formidle relevant fagstoff og bruke et engelsk språk tilpasset elever på trinn 1-7
 • kan utveksle synspunkt over læring og praksis i et faglig felleskap og bidra til utvikling
 • kan reflektere over og møte etiske utfordringer i skolehverdagen med fokus på barn og unges personlige vekst

Innhold

I Eng 1 1-7, Kultur og didaktikk vil lærerstudentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om litteraturens og kulturens rolle i den engelskspråklige verden med spesiell vekt på barnelitteratur. Studentene skal også ha kjennskap til aktuelle og sentrale samfunnsforhold i noen engelskspråklige land. Etter å ha fullført modulen skal lærerstudentene kunne tilpasse og tilrettelegge et utvalg av engelsk barnelitteratur i undervisningen, både skriftlig og muntlig.

Studieopphold

I studiet inngår en 5 dagers studietur til Det norske studiesenteret i York. Oppholdet gir en unik mulighet for både språkøving og kulturinnsikt. Studieoppholdet regnes som et arbeidskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog mellom studenter og mellom faglærere og studenter er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse og språkøvelse i faget. All undervisning foregår på engelsk og det er obligatorisk fremmøte i undervisningen.

Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø. Undervisningstimene vil i hovedsak formidle tema fra litteraturlisten, men også annen pensumrelevant kunnskap.

Arbeidsomfang

400 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • en skriftlig oppgave
 • ett muntlig fremlegg
 • ett utviklingsrelatert arbeid knyttet til et av de tverrfaglige temaene i Kunnskapsløftet 2020; livsmestring eller demokrati og medborgerskap
 • frammøte og aktiv deltakelse som angitt i undervisningsplanen
 • gjennomført studieopphold i York

 

Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to skal ha en didaktisk tilknytning.

Det vil bli gitt nærmere informasjon om arbeidskravene ved semesteroppstart.

Ved ikke godkjent arbeidskrav a, b og c, har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen, 30 minutter

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Engelsk

Praksis

Se egen praksisplan for grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen, Oslo.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei