4MGL5KRLE-M Masteroppgave i KRLE

Alle versjoner:
4MGL5KRLE-M (2024—2025)
4MGL5KRLE-M (2023—2024)
4MGL5KRLE-M (2022—2023)

Emnekode: 4MGL5KRLE-M

Emnenavn: Masteroppgave i KRLE

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 45 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

210 studiepoeng fra 1.-4.studieår må være bestått, deriblant minst 30 stp. for alle obligatoriske emner (pedagogikk og elevkunnskap), VIT301 og 90 studiepoeng i masterfordypningsfaget.

Anbefalte forkunnskaper

90 studiepoeng i KRLE: 4MGL5KRLE101 (30 stp.), 4MGL5KRLE201A (30 stp.) eller 4MGL5KRLE201B (30 stp.), 4MGL5KRLE301 (30 stp.) eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk for studenter som har valgt KRLE som masterfag i femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10.

Innledning

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid som bygger videre på kunnskaper, ferdigheter og kompetanser fra de fire første årene i grunnskolelærerutdanningen.

Masteroppgaven skal vise den faglige og forskningsbaserte fordypningen som studenten har oppnådd i utdanningen, ved at studenten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til nyere nasjonal og internasjonal forskning. Den skal også styrke studentens faglige grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse, ved at studenten anvender den forskningsbaserte kunnskapen i profesjonsutøvelsen. Studenten skal derfor både opparbeide seg generell forskningskompetanse og inngående og avansert kunnskap om KRLE; fagets rolle og funksjon i skolen og fagets didaktikk.

Studenten velger selv tema for masterarbeidet, men forskningsspørsmålet skal være relevant for grunnskolen. Arbeidet med masteroppgaven er lagt til begge semestre i 5. studieår og bygger på prosjektplanen som utarbeides i VIT301 (8. semester).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og forskningsetikk knyttet til KRLE-fagets innhold og metoder
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde
 • har avansert kunnskap om KRLE-fagets rolle og funksjon i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til KRLE-faget og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen og til utforskning av nye problemområder
 • kan analysere KRLE-faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE på en måte som fremmer vitenskapelige tenkemåter hos elevene

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan på et avansert nivå formidle samfunnsfaglig forskings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over KRLE-faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger
 • kan formidle KRLE-faglig forskings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer KRLE-faglig nytenking i skolen

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres under veiledning, individuelt eller i samarbeid med en annen student. Valg av tema og problemstilling skal godkjennes av veileder(e). Studenten eller studentene blir tildelt veileder og eventuelt biveileder på bakgrunn av valgt temaområde og metode.

Arbeidet med masterprosjektet gir studenten erfaring med og kompetanse i FoU-arbeid i skolen i vid forstand, og det stilles høye vitenskapelige krav til den ferdige oppgaven. Gjennom arbeidet med masterprosjektet får studenten(e) erfaring med problemformulering, informasjonsinnhenting, kritisk lesing, faglig argumentasjon og ferdigstilling av et større skriftlig arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid med veiledning, i henhold til veiledningskontrakten. Gruppeseminar med studentfremlegg fra prosessen i masterarbeidet. I emnet inngår det en åpen masterkonferanse hvor masterstudentene deltar med å presentere sitt masterprosjekt.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 1300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • Obligatorisk veiledning.
 • Hver student skal legge frem sitt mastergradsprosjekt, delta i responsgruppe og gi forberedt respons til en medstudent i masterseminarer.
 • Aktiv deltakelse på masterkonferansen.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, omfang og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjend / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Masteroppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på to. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller som vitenskapelig artikkel med kappe. Valg av oppgaveformat gjøres i samråd med veileder.

Alternativ 1: Monografi

Oppgavens omfang: 20 000 ord (+/- 10 %) for en individuell masteroppgave, 26 000 ord (+/- 10 %) for masteroppgaver som skrives i gruppe på to. I tillegg skal det skrives sammendrag på norsk og engelsk på om lag én side hver. Veileder kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å fravike grensebestemmelsene.

Alternativ 2: Artikkelbasert masteroppgave med kappe

Studentene velger et relevant fagfellevurdert forskningstidsskrift og artikkelen utarbeides etter tidsskriftets retningslinjer.

 • Del 1 Innledning/kappe: Omfang mellom 5-7000 ord ved individuell levering og 6-8000 ord ved samarbeid av to studenter.
 • Del 2 Artikkelutkast: Antall ord følger retningslinjer for tidsskriftet.

Utover det som er omtalt ovenfor, åpnes det også for dokumentasjons- og framstillingsformer som kombinerer ulike media (skrift, bilde, film og lyd). I slike tilfeller avtales form og omfang med veileder.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Masteroppgaven kan leveres til vurdering når alle obligatoriske og valgemner fra grunnskolelærerutdanningen 5-10 er bestått.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.