4MGL5KRLE211 KRLE2 5-10 Religion, visuell kultur og danning

Alle versjoner:
4MGL5KRLE211 (2024—2025)
4MGL5KRLE211 (2023—2024)

Emnekode: 4MGL5KRLE211

Emnenavn: KRLE2 5-10 Religion, visuell kultur og danning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

(4)MGL5KRLE101 Kristendom, religion, livssyn og etikk eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i GLU 5-10.

Valgemne for studenter som skal ta master i KRLE i grunnskoleærerutdanningen.

Innledning

Emnet studerer forholdet mellom religion, visuell kultur og danning, med opplevelsesbasert læring i Roma.  

Det gis fordypning i tre sentrale KRLE-tema:

 • Levd religion med vekt på religionenes estetiske dimensjon.  
 • Mangfold (religiøst og kulturelt)
 • Kristent og humanistisk menneskesyn

Emnet inkluderer en firedagers studiereise til Roma.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om Romas historie, med vekt på møtet mellom gresk-romersk kultur og kristendommen i senantikken
 • kjenner til synet på menneskets danning i gresk-romersk filosofi, jødisk tradisjon, kristendommen og islam.
 • kjenner til et mangfold av religiøse tradisjoner og fellesskap i Roma, som for eksempel katolsk kirkeliv, eldre romersk religion, jødedom, og islam
 • har opplevelsesbasert kunnskap om et utvalg kunstverk og monumentalbygg i Roma
 • har kunnskap om visuell retorikk og måten det visuelle inngår i religionenes formidling og retorikk 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende historisk kunnskap om kulturmøter og flerreligiøsitet i møte med mangfoldet i dagens samfunn
 • kan reflektere kritisk rundt forholdet mellom religion og humanisme
 • kan tolke ulike kunstverk med bibelske motiv
 • kan reflektere rundt bruken av bilder og film i undervisningen

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over lærerrollen i lys av forholdet mellom religion, visuell kultur og danning
 • har innsikt i nyere læringsteorier om estetiske læringsmåter, dybdelæring og performativ læring
 • kan reflektere selvstendig over kulturmøter i historisk og nåtidig perspektiv
 • kan benytte seg av gresk-romersk og religiøs kunst som ressurs i arbeidet med KRLE-faget

Innhold

Emnet vektlegger tre sentrale KRLE-tema:

1: Levd religion med vekt på religionenes estetiske dimensjon.  

Med utgangspunkt i det religionsvitenskapelige begrepet «levd religion», søker emnet en utvidet forståelse av religion som tar på alvor religionens sanselige uttrykk i de troendes hverdagsliv.I Roma vektlegges «levd religion» i katolsk kristendom med vekt på kunst og kirkelig praksis. Vi studerer også jødisk og islamsk estetikk med besøk i byens synagoge og den sunnimuslimske moskeen.Emnet integrerer didaktiske problemstillinger knyttet til bruk av kunst og estetikk i skolens KRLE-undervisning, samt bruk av lokale ekskursjoner som arbeidsform i skolefaget.

2: Mangfold

Med utgangspunkt i Roma som casestudium studeres fenomenet mangfold både i religiøs og kulturell betydning. Roma har alltid vært en kulturell smeltedigel, fremfor alt gjennom møtet mellom kristendom og gresk-romersk tradisjon. Dagens Roma preges i større grad av møtet mellom sekularitet og religion.Emnets studium av mangfold kobles til læreplanen i KRLE.

3: Kristent og humanistisk menneskesyn

Emnet vektlegger synet på menneskets danning i kristen humanisme og andre former for humanisme. Dette studeres med fokus på eldre kildetekster fra gresk og romersk antikk, kristen filosofi og annen religiøs tenkning. Etiske og eksistensielle spørsmål vektlegges med kobling til læreplanen i KRLE.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres i forelesninger og seminarer, der aktiv deltakelse i estetiske læringsformer inngår. Det blir planlagt dagsekskursjon(er) i løpet av studiet. Kirkekunstsamlingen ved UiB, moskébesøk, buddhisttempel og kirker/kristne gudshus og klostre er mulige ekskursjonsmål.

Emnet inneholder en obligatorisk studiereise til Roma, på fire dager/ tre overnattinger. Mer informasjon om studiereisen gis i studiekatalogen på nla.no

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Faglig reisebrev fra studiereise i Roma.
 • Førsteutkast til semesteroppgaven.
 • Det er krav om frammøte og aktiv deltagelse som angitt i undervisningsplanen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell semesteroppgave. Lengde: 2500 ord. Med veiledning.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet må kombineres med fellesdelen av KRLE2, MGL5KRLE200, 20 studiepoeng.

Tilbys som enkeltemne

Nei