4MUS503 Hovedinstrument C

Alle versjoner:
4MUS503 (2024—2025)
4MUS503 (2023—2024)
4MUS503 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS503

Emnenavn: Hovedinstrument C

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til Master i utøvende musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende musikk.

Innledning

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle sine utøvende og kompositoriske, evt. tekstlige, musikkskapende verktøy for å kunne gjennomføre masterarbeidet på best mulig måte.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten ...

  • har avansert kunnskap innenfor fagområdet rytmisk musikk og spesialisert innsikt i musikkutøving og musikkskaping på sitt hovedinstrument, individuelt og i et ensemble

Ferdigheter:

Studenten ...

  • kan initiere, formulere, planlegge, lede og gjennomføre kunstnerisk utviklingsprosjekt under veiledning
  • kan vise ferdigheter på høyeste nivå innen musikkskaping og utøving på sitt hovedinstrument

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor musikkutøving og musikkskaping på hovedinstrumentet med integritet og egenart
  • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innenfor hovedinstrument, musikkutøving og musikkskaping

Innhold

Emnet omfatter den individuelle videreutviklingen av studentens kunstneriske, instrumenttekniske og musikkskapende ferdigheter. Sammen med hovedveilder utarbeides det en plan for hvert semester.

Det selvstendige arbeidet utgjør hoveddelen i emnet. Student, hovedveilleder og biveileder bestemmer i samarbeid det faglige innholdet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som blir brukt: Individualundervisning, masterclass, interpretasjonsundervisning og bi-veilederressurser for musikkskaping.

Organisering:

Emnet går over et semester.

  • Individualundervisning i fordypningsområde 10 klokketimer pr. semester. Timer avtales direkte med biveileder.
  • Interpretasjon gjennomføres som dobbelttimer på tre semestersamlinger felles for masterstudentene.

Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen og ansvarlig for jevnlige avtaler med veiledere.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 405 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til avsluttende vurdering:

1. Levere semesterplan for arbeidet i emnet.

Semesterplan utarbeides i samarbeid med studentens hovedveileder og skal leveres hovedveileder for godkjenning innen oppgitt frist.

2. Semesterrapport (2000 ord +/-10%) som inneholder:

  • Evaluering av gjennomføringen av semesterplanen.
  • Beskrivelse av hva studenten har fokusert på gjennom semesteret (teknikk, øvelser, repertoar, arrangering/produksjon, komponering/ låtskriving etc.), beskriver antall interpretasjoner studenten har medvirket på.
  • Skrive en refleksjon rundt arbeidet i emnet gjennom semestret.

3. Fremmøte på obligatorisk undervisning og veiledning: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Semesterrapport (signert av student, hovedveilder og biveileder skal leveres til hovedveileder innen oppgitt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Avsluttende presentasjon av arbeidet, ca. 40 minutters varighet.

Presentasjonen gjennomføres som:

Alternativ A) Konsert der studenten deler erfaringer og oppdagelser gjennom arbeidet, 30 minutter musikk og 10 minutter muntlig refleksjon.

Alternativ B) (Benyttes når det er mest hensiktsmessig) Presentasjon av innspilt musikk der studenten deler erfaringer og oppdagelser gjennom arbeidet, 30 minutter musikk og 10 minutter muntlig refleksjon.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått emnet for å kunne fortsette videre studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei