4MUS510 Metode

Alle versjoner:
4MUS510 (2024—2025)
4MUS510 (2023—2024)
4MUS510 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS510

Emnenavn: Metode

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende rytmisk musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet tar for seg vitenskapelige metoder som brukes innenfor utøverkunnskap og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om det utøvende musikkområdets kunstfaglige teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor kunstneriske utvikling
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i den rytmiske musikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bruke relevante metoder for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor musikkfeltet
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det å tilegne seg, tolke/skape og formidle musikk på et høyt nivå

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende utøverkunnskap i refleksjon rundt egen rolle som musiker i sin kulturelle kontekst
 • kan anvende musikkvitenskapelig terminologi inn i sitt arbeid som musikkutøver, -tolker/ skaper og -formidler
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, metoder, analyser og konklusjoner innenfor musikk og musikkbransje, både med spesialister og til allmenheten

Innhold

En fordypning i temaer knyttet til utøverkunnskap og det å drive kunstnerisk utviklingsarbeid, som handler om å innstudere, tolke/skape og formidle musikk. Studentene blir presentert for metode- og fortolkningslære som innebærer å se på forskningsmetoder brukt i forskning på, for og i kunst innenfor musikkfeltet. Her lærer studenten terminologi som brukes videre i refleksjonsarbeid rundt ulike deler av kunstnerisk utviklingsarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, egenstudier, kollokvier og øvelser.

Organisering

Undervisningen i emnet gjennomføres fordelt på de 4 semestersamlingene det første semestret. Det forventes at hver student gjennomgår en del av litteraturen som egenstudier som forberedelse til semestersamlinger. Der møtes de til felles forelesninger, kollokvier og aktiviteter knyttet til de ulike temaene.

Forelesninger gjennomføres i bolker der den totale underisningsmengde er 16 undervisningstimer.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 270 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøte på obligatorisk undervisning: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Studenten skal holde en presentasjon over et valgt tema, med henvisning til forskning, for studentgruppen på en av de fire samlingene

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Et refleksjonsnotat på 2500 ord +/- 10% hvor egen musikerrolle settes i perspektiv og diskuteres i lys av erfaringene og kunnskapen studenten har tilegnet seg gjennom emnet. Det kan også vedlegges lydfiler, video og andre medier.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha fulgt undervisningen i emnet for å kunne fortsette videre studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Utøverkunnskap, Per Dahl 2019, Cappelen Damm Akademisk.

Perspectives on Artistic Research in Music, Burke, R (2018), Lexington Books

Tilbys som enkeltemne

Nei