4MUS550 Masterprosjekt

Alle versjoner:
4MUS550 (2024—2025)
4MUS550 (2023—2024)
4MUS550 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS550

Emnenavn: Masterprosjekt

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende musikk. De andre emnene i graden må være bestått før man kan fullføre masterprosjektet.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende musikk.

Innledning

Masterarbeidet er et selvvalgt avgrenset kunstnerisk utviklingsarbeid hvor studenten bidrar som musikkutøver og musikkskaper. Arbeidet skal ha en tydelig

fordypning og studenten skal vise kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet. Masterarbeidet skal være et selvstendig enhetlig arbeid med et tydelig fokus. Arbeidet legges opp i nært samarbeid med hovedveileder.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor eget kunstnerskap
 • kan analysere eget kunstnerisk utrykk med utgangspunkt i den rytmiske musikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vise ferdigheter på høyeste nivå innen musikkskaping og utøving på sitt hovedinstrument.
 • kan bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor musikkfeltet.
 • kan initiere, formulere, planlegge, lede og gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, i egen og andres praksis, og handle deretter i sitt arbeid.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på områder innenfor fagområdet utøvende musikk, næringsvirksomhet innenfor fagfeltet, kunstnerisk kvalitet og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor egne kunstneriske valg, både med spesialister og til allmennheten.
 • kan formidle et omfattende selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid med kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet.
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innenfor fagområdet utøvende musikk.

Innhold

Studenten skal initiere, formulere, planlegge, lede og gjennomføre et kunstnerisk utviklingsarbeid under veiledning. Veilederne skal gi veiledning, råd og tilbakemeldinger i forhold til kunstneriske valg samt målsettinger, problemstillinger og metode for masterprosjektet.

Under masterforum vil det bli lagt til rette for interne konserter/interpretasjoner der studentene presenterer deler av masterarbeidet og skal trene på å vurdere og verbalt kommentere egne og andres prosjekter.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis både som veiledning individuelt og i grupper, egenstudier, forelesninger og presentasjoner/interpretasjoner. Studenten og hovedveileder setter sammen et team med en eller to biveiledere blant høgskolens faglige personale.

Undervisningen gis av flere lærere/veiledere.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, med jevnlige avtaler med hovedveileder og biveiledere samt fremføre og levere materiale (innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) for å opprettholde den avtalte progresjonen. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet.

Organisering:

På de fire semestersamlingene i fjerde semester vil det gjennomføres Masterforum. Her vil det gjennomføres felles samlinger, interpretasjoner forelesning, presentasjoner og veiledning i grupper.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 810 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å levere masteroppgaven:

1. Levere en prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

Studenten skal levere en endelig prosjektbeskrivelse av masterprosjektet. Beskrivelsen skal inneholde tema, innhold, plan for fremdrift og hvem som skal være veiledere. Beskrivelsen skal inneholde faglige og praktiske opplysninger om de vesentlige fasene i prosessen og ha et omfang på 2000 ord +/-10%.

 • Prosjektbeskrivelsen godkjennes ved at veiledningsavtalen undertegnes av student, hovedveileder og biveileder(e) innen oppgitt frist.
 • Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen, men alle endringer skal godkjennes av hovedveileder.
 • Ved vesentlige forandringer i innholdet eller forsinkelser i gjennomføring må det skrives en ny veiledningsavtale.
 • Kopi av prosjektbeskrivelsen skal legges ved veiledningsavtalen.

Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder (e).

2. Minimum en presentasjon av deler av eget masterarbeid i forbindelse med masterforum.

3. Deltagelse på minimum 3 av 4 Masterforum.

4. Skriftlig refleksjonsoppgave 6000+/- 10%. Leveres hovedveileder innen oppgitt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Sluttpresentasjon av masterprosjektet bestående av: kunstnerisk prosjekt, vedlagt refleksjonsoppgave og muntlig forsvar av arbeidet.

Kunstnerisk prosjekt (80% vekting av avsluttende vurdering):

Avholdes normalt som en offentlig konsert med varighet 60 minutter +/- 10%.

Det kan søkes administrasjonen om å presentere masterarbeidet i et annet format (for eksempel lydinnspillinger, video etc.) med søknadsfrist 1. desember i studiets tredje semester.

Refleksjon og muntlig forsvar av arbeidet 20% vekting av avsluttende vurdering:

I etterkant av sluttpresentasjonen skal studenten forsvare masterarbeidet muntlig varighet 30 minutter +/- 10%:

 • Kandidaten presenterer prosjektet muntlig for kommisjon og publikum, med utgangspunkt i refleksjonsnotatet (10 minutter).
 • Kommisjonens kommenterer arbeidet (10 minutter)
 • Samtale med kommisjonen og publikum (10 minutter). Faglige problemstillinger, sammenhengen og den kunstneriske sluttpresentasjonen vil være tema i samtalen.

Masterarbeidet vurderes som en helhet og vurderingen gis samlet for de ulike delene.

Den kunstneriske sluttpresentasjonen vil bli filmet og tatt opp både som stereo opptak og flerspors opptak.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Alle obligatoriske emner i studiet må være bestått før masterprosjektet kan vurderes.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei