4PTL235 Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse

Alle versjoner:
4PTL235 (2024—2025)
4PTL235 (2023—2024)
4PTL235 (2022—2023)
4PTL235 (2021—2022)
4PTL235 (2020—2021)
4PTL235 (2019—2020)
4PTL235 (2018—2019)

Emnekode: 4PTL235

Emnenavn: Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelor i praktisk teologi og ledelse. Studentene må velge enten PTL231/4PTL231 Bacheloroppgave i PTL eller  PTL235/4PTL235 Bachelorprosjekt i PTL.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om gjennomføring av prosjekter i menighet og organisasjon
 • har kunnskap om noen ulike metoder brukt i opplæringsarbeid i kirke og organisasjonsliv i Norge
 • har kunnskap om sammenheng mellom praktisk-teologisk teori og kirkelig praksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere praktiskteologiske- og/eller ledelsesfaglige praksiser som krever utredning, kvalitetsforbedring eller utvikling
 • kan utforme prosjektbeskrivelse for eget arbeid
 • kan utforme, og bruke, planlegge for gjennomføring av prosjekt.
 • kan se sammenhengen mellom teori og praksis
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et prosjekt der praktisk teologisk teori brukes i praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innhente kunnskap om relevante spørsmål og tilegne seg kunnskap ved hjelp av forskningsbasert litteratur, og kan henvise til ulike kilder
 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og veileder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • kan presentere og utveksle synspunkter om kirkelige praksiser og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon
 • kan justere den faglige utøvelsen på bakgrunn av veiledning i gruppe og på tomannshånd

Innhold

Emnet sikter mot å bruke de kunnskaper og erfaringer studenten har fått i løpet av bachelorstudiet, også i sin valgte fordypning i praktisk prosjektarbeid. 

Emnet går over hele studieåret. Om høsten er studenten i prosess med prosjektets forberedelse og planlegging. Om våren blir prosjektet gjennomført og evaluert.

Gjennom årets fire samlinger blir studenten introdusert for grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til prosjektarbeid. Studenten vil, under veiledning, velge, søke om og få godkjent et prosjekt, der søknaden også inneholder prosjektbeskrivelse og refleksjon over prosjektets relevans for den menighet/organisasjon prosjektet gjennomføres i. Emnet gir således fordypet innsikt i metodisk arbeid med praktiske problemstillinger med sikte på å kunne utvikle praksiser ut fra praktisk-teologiske teorier.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med bachelorprosjekt er i stor grad et selvstendig arbeid.

Studenten tildeles prosjektveileder før vårsemesteret, og har tilgang på til sammen 4 veiledningstimer.

Undervisningen er lagt opp som blokkundervisning tidlig i semesteret, der hoveddelen består av et metode- og skrivekurs med et påfølgende seminar, der studentene skal levere inn søknad om godkjenning av prosjektet og disposisjon for gjennomføring av prosjektet.

Det vil gjennomføres tre seminarer i løpet av året:

Høst

 • Heldags prosjektseminar: Koblingen mellom teori og praksis. Gjennomføring av prosjekt
 • Halvdags seminar (m/ presentasjon) med fokus på prosjektdesign. Avtale om praksissted.

Vår

 • Halvdags seminar (m/ presentasjon) med fokus på arbeidsmetode, ledelse og evaluering.

Arbeidsomfang

500-600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at bachelorprosjekt kan leveres:

 • Obligatorisk frammøte på prosjektseminarene
 • Prosjektdesign. Studenten skal til halvdags seminaret på høsten levere og presentere et notat på 500 ord (+/- 20%). Notatet må være godkjent før vurdering av nytt notat i vårsemesteret.

Studenten skal til samlingen på våren levere og presentere et notat på 600 - 800 ord der gjennomføringen av prosjektet er tegnet ut. I dette notatet skal også fremdriftsplan og teori som er knyttet til prosjektet presenteres.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Bachelorprosjektet gjennomføres som en individuell oppgave og består av:

 • Gjennomføring av prosjektet med en bekreftelse fra praksisveileder om at prosjektet er gjennomført.
 • En prosjektrapport på 4000 - 5000 ord med bekrivelse av prosjektet, med teoretiske føringer og evaluering av gjennomføringen.
 • Justerende muntlig eksamen knyttet til prosjektet og læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Bachelorprosjektet må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne framstille seg til muntlig prøve.

Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøven, og kan justeres inntil en karakter opp eller ned i forhold til tidligere satt karakter. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøven vurderes til bestått.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A til F, der F er ikke bestått.

Det settes først karakter på bachelorprosjektet. Justerende muntlig betyr at karakteren kan gå opp eller ned én karakter i forhold til karakteren på bachelorprosjektet.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Bachelorprosjekt er et praksisprosjekt. Praksis skal ha et omfang på minst 40 timer. Praksis og praksis-sted skal være knyttet hovedsakelig til gjennomførelsen av prosjektet, men andre oppgaver kan være aktuelle om det er rom for det. Studenten tildeles en praksisveileder fra praksisstedet som veileder praksisen og en veileder fra NLA som har veilederansvar for prosjektet og rapportskrivingen.

Studiepoengreduksjon

PTL231/4PTL231 Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse, 20 sp.

Emnesperre

PTL231/4PTL231 Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Studenten har anledning til å gi tilbakemelding om praksissted til emneansvarlig eller praksisansvarlig ved NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.