4TEOL112 Det nye testamente - med fokus på evangeliene og Apostlenes gjerninger

Alle versjoner:
4TEOL112 (2023—2024)
4TEOL112 (2022—2023)
4TEOL112 (2021—2022)
4TEOL112 (2020—2021)

Emnekode: 4TEOL112

Emnenavn: Det nye testamente - med fokus på evangeliene og Apostlenes gjerninger

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgbart emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse (2.år)

Valgbart emne i bachelor i teologi.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om evangelienes funksjon i den tidlige kirke og i dag
 • har kjennskap til ulike metoder i nytestamentlig bibelforskning og den kristne kirkes tilnærming til evangeliene som hellige skrifter
 • har kjennskap til synoptisk lesning og evangelienes likheter og forskjeller
 • har kunnskap om de enkelte evangeliers selvuttrykte historiske og teologiske tilknytningspunkter til Det gamle testamente
 • har kjennskap til Jesus-fortellingens jødiske, gresk-romerske og tidlige kirkelige kontekst, og detaljkunnskap om utvalgte tekster
 • har kunnskap om bibelteologiske temaer knyttet til utvalgte tekster fra evangeliene, med særlig fokus på Matteusevangeliet

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke bibelvitenskapelige metoder i tolkningen av nytestamentlige tekster og ulike tilnærminger til evangelietekstene i møte med dagens mennesker
 • kan gjøre rede for og drøfte bibelteologiske temaer knyttet til utvalgte tekster fra evangeliene
 • kan bruke innsikt om den første kirke i formidling til - og arbeid med - dagsaktuelle målgrupper
 • kan gjøre rede for - og formidle innsikt i - evangelieteksters opprinnelige kontekst og mulige aktualitet i dag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide metodisk-vitenskapelig og praktisk-teologisk med nytestamentlige tekster.
 • kan diskutere Bibelens betydning og relevans for aktuell teologisk vitenskap, for kirkens liv og enkeltmenneskers tro

Innhold

Emnet har naturlig tilknytning til beslektede emner i henholdsvis PTL1 og PTL3, særlig TEOL110/4TEOL110 og TEOL210/4TEOL210.

Emnet vil gi en fordypet innsikt i de kanoniske evangelieskrifter, deres likheter og forskjeller, og i verdien av å lese evangeliene som et samlet hele. Emnet vil gi kjennskap til de enkelte evangeliers selvuttrykte historiske og teologiske tilknytningspunkter til Det gamle testamente. Emnet skal videre gi kunnskap om Jesus-fortellingens jødiske, gresk-romerske og tidlige kirkelige kontekst, slik vi kjenner den fra evangeliene og Apostlenes gjerninger, og gi opplæring i ulike metoder og hermeneutiske prinsipper for lesing av evangeliene.

Emnet søker å gi grunnlag for å kunne anvende tekster fra evangeliene og Apostlenes gjerninger inn i en dagsaktuell praktisk-teologisk kontekst.

Skriftene (inkl. de utvalgte tekster for detaljstudier) studeres ut fra moderne norske oversettelser og ved hjelp av vitenskapelig kommentarlitteratur.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning og/eller i langsgående undervisning gjennom semesteret. Det legges opp til variert undervisning gjennom forelesninger, workshops, felles refleksjoner mm.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

 Semesteroppgave. Omfang på 3.000 ord (+/- 10%).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Semesteroppgaven vurderes med gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 •  

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja