4TEOL130 Innføring i praktisk teologi

Alle versjoner:
4TEOL130 (2023—2024)
4TEOL130 (2022—2023)
4TEOL130 (2021—2022)
4TEOL130 (2020—2021)
4TEOL130 (2019—2020)
4TEOL130 (2018—2019)
4TEOL130 (2017—2018)

Emnekode: 4TEOL130

Emnenavn: Innføring i praktisk teologi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor/årsstudium i praktisk teologi

Obligatorisk emne i bachelor i musikk, menighet og ledelse

Kan også tas som enkeltemne

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om praktisk teologi som teologisk fag - dets historie og bakgrunn som teologisk disiplin
 • kjenner til og kan gjøre rede for ulike metodiske tilnærminger innen praktisk teologi
 • har kunnskap om teorier og strategier for menighetsplanting, menighetsutvikling og ledelse av menighetsutviklende prosesser.
 • har grunnleggende innsikt i problemstillinger knyttet til kontekstualisering

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere praktisk-teologisk i møte med aktuelle problemstillinger i kirke og samfunn og i tilknytning til egne erfaringer og praksis
 • kan vurdere kritisk sammenhengen mellom teori og praksis og reflektere over hvordan teori former praksis og hvordan praksis former teori
 • kan arbeide med å utvikle stedegne og profilegne modeller for menighetsbygging
 • kan reflektere over egen lederpraksis i rammen av emnet og justere denne under veiledning
 • kan anvende praktisk-teologiske verktøy og uttrykksformer som for eksempel ledelse av gruppeprosesser, planlegging av arrangement, ulike formidlingsformer og evalueringsformer etc.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers

Innhold

"Innføring i praktisk teologi" gir en grunnleggende innføring i og oversikt over praktisk teologi, både som metode og som helhetlig tilnærming til teologisk arbeid. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for menighetsvekst og menighetsutvikling i lys av teorier om en misjonal kirkeforståelse. Selv om hovedvekten er på kirken som kontekst, vektlegges også betydningen av praktisk-teologisk refleksjon i en videre samfunnskontekst.

Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

 • En underveisrefleksjon (ca. 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som 4TEOL110: Bibelen - tekst, tolkning og formidling og 4RELPED110: Relasjonsledelse, skal levere én samlet underveisrefleksjon (omfang 1500-2000 ord) for alle tre emner.
 • Et refleksjonsnotat (ca. 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen, inkludert tilhørende kursdager i drama/formidling.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som 4TEOL110: Bibelen - tekst, tolkning og formidling og 4RELPED110: Relasjonsledelse, skal levere én samlet sluttrapport for alle tre emner.
 • Hjemmeeksamen. Varighet en uke.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Sluttrapport vurderes til bestått/ikke bestått av praksisleder etter innstilling fra praksisveileder. Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Se https://www.nla.no/nor/studentside-bergen/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen-kristendom

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Minimum 35-40 timer. Se studieplan for BAPTL.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med PTL101/4PTL101
 • 10 stp. overlapp med PTL111

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

PolitiattestI studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest. Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.