4UM400K Hovedinstrument IV, kirkemusikk

Alle versjoner:
4UM400K (2023—2024)
4UM400K (2022—2023)

Emnekode: 4UM400K

Emnenavn: Hovedinstrument IV, kirkemusikk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 25 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever normalt opptak til bachelor i utøvende musikk (orgel hovedinstrument), ev. subsidiert opptaksprøve i orgel hovedinstrument.

Egen opptaksprøve til videreutdanning i kirkemusikk.

Anbefalte forkunnskaper

Tilsvarende bachelor i utøvende musikk.

Ferdigheter på orgel, tilsvarende opptaksprøve til videreutdanningen.

Relevans i studieprogrammet

Emne i:

 • bachelor i utøvende musikk.
 • videreutdanning i kirkemusikk

Innledning

Emnet skal gi studentene nødvendig faglige ferdigheter på hovedinstrument, til å kunne utøve yrke som kirkemusiker/kantor i kirkelig sammenheng. Det stilles høye forventninger til egeninnsats og egenutvikling i emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om improvisasjons- strategier og teori
 • har kunnskap og erfaring i planlegging og gjennomføring av ulike konserter
 • har kunnskap og erfaring i fremføring, vurdering og lytting til musikk
 • har bred kunnskap om stilarter
 • kjenner til et allsidig repertoar for instrumentet
 • har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere
 • har bred kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om hvordan man kan lage nye versjoner av eksisterende komposisjoner
 • har kunnskap om hvordan skape et eget utrykk i et samspill

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker et bredt og allsidig repertoar på hovedinstrumentet
 • behersker prima vista - spill
 • kan improvisere innenfor ulike stilarter
 • har utviklet solid stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier
 • kan kommunisere godt med medmusikere og publikum
 • fungerer godt i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger
 • kan gjøre kvalitetsmessige vurderinger av sitt eget og andres spill
 • kan være med å prege ulike ensembler
 • kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har en personlig musikalsk uttrykksform som preger samspillet
 • har en dypere identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr. semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • studentene setter selv sammen band/ensemble i samarbeid med skolen.

Samspill og kirkemusikalsk forum vil bli tilrettelagt på relevant måte med tanke på gruppestørrelse og mål for studiet.

Arbeidsomfang

625 timer (inkl. instrumentalundervisning, samspill, interpretasjon, egenøving, samt forberedelse og gjennomføring av eksamen).

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Minimum 80% fremmøte på obligatorisk undervisning og studentaktive læringsaktiviteter
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte
 • Tilstedeværelse på kirkemusikalsk forum eller tilsvarende
 • Deltakelse med minimum to egne bidrag hvert semester i forum
 • Hovedinstrumentrapport, signert av hovedinstrumentlærer

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Eksamenskonsert

Konsertens innhold skal være relatert til gudstjeneste/kirkelige handlinger. Innholdet bestemmes av studenten i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste skal medbringes på eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamenskonserten vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4HINS401, 25 sp.

Emnesperre

4HINS401R

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.