HSM122 Innføring i bedriftsøkonomi

Alle versjoner:
HSM122 (2024—2025)
HSM122 (2023—2024)

Emnekode: HSM122

Emnenavn: Innføring i bedriftsøkonomi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten 

 • har kjennskap til kostnadsbegrepet (periodisering) og forståelse for kostnaders variabilitet 
 • Har kjennskap til de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved tradisjonell kalkulasjon 
 • har kunnskap om sammenhengen mellom strategiske rentabilitetsmål og budsjett 
 • kan redegjøre for kalkuleringsteknikker som aktivitetsbasert kalkulasjon, prosesskalkulasjon 
 • kan redegjøre for metoder for å fordele felleskostnader 

 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • fordele kostnader fra kostnadsart til kostnadssted 
 • identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kan løse ulike beslutningsproblemer 
 • utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden. 
 • foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak 
 • utforme og bruke kalkulasjonssystemer 
 • estimere kostnadsfunksjoner 
 • bruke regneark (f.eks. Excel) i bedriftsøkonomi. Legge inn bedriftsøkonomiske data i regneark (f.eks. Excel), analyser dem og beregne nøkkeltall 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet 

Innhold

 • Kostnadsteori 
 • Kostnads-, resultats- og volumanalyse 
 • Produktvalg med knappe ressurser
 • Beslutningsrelevante inntekter og kostnader på kort sikt 
 • Kalkyler: bidragsmetoden og selvkostnadsmetoden 
 • Avviksanalyse for kostnad og inntekter 
 • Kostnadsfunksjoner 
 • Driftsregnskap (normalkost, standardkost, ABC, fordeling av felleskostnader) 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering: 

 • En individuell skriftlig oppgave 
 • All undervisning og oppgaveløsning i emnet er obligatorisk. Det kreves at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden. 

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer. 

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått. 

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlappe 7,5 studiepoeng med (4)HSM105, Grunnleggende bedriftsøkonomi 1.

Emnesperre

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet kan undervises både på norsk og engelsk.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.