HSM125 Entreprenørskap og innovasjon

Alle versjoner:
HSM125 (2024—2025)
HSM125 (2023—2024)

Emnekode: HSM125

Emnenavn: Entreprenørskap og innovasjon

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Innledning

Emnet omhandler entreprenørskap både i kommersielle og ideelle organisasjoner. Etiske utfordringer vektlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:   

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om sentrale metoder innenfor innovasjon og entreprenørskap 
 • har kunnskap om sentrale utfordringer knyttet til sosialt entreprenørskap, samt forskjeller og likheter mellom kommersielt og sosialt entreprenørskap 
 • kjenner til hvordan en forretningsplan er oppbygd 
 • har kunnskap om sentrale etiske utfordringer i entreprenørskap og innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt 
 • kjenner til viktige prinsipper knyttet til intraprenørskap
 • har forståelse for hvordan teknologi digitalisering og internett påvirke nyetableringer
 • har kunnskap om de haugianske virksomhetenes tilnærming til entreprenørskap i et samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om hvordan bedrifter kan etableres med et internasjonalt marked ved etablering 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan utvikle og presentere forretningsideer og forretningsplaner 
 • kan anvende metoder for å styrke innovasjon i etablerte virksomheter 
 • kan identifisere og håndtere etiske dilemma i entreprenørskap og innovasjon 
 • kan samle inn og analysere data som er viktig for forretningside og innovasjonsarbeid
 • kan orientere seg og finne fram til informasjon om teknologi, internett og digitale løsning som er nødvendig for foretningsutvikling og innovasjon.
 • kan presentere innovasjons- og entreprenørskapsprosjekter muntlig og skriftlig bl.a. ved hjelp av presentasjonsverktøy (f.eks. Powerpoint) og oppsummere fagstoff om innovasjon og entreprenørskap kort og konsist 

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan gi en vurdering av etikk og bærekraft i innovasjons- og entreprenørskapsprosjekter 
 • kan reflektere etisk over betydningen av nyetablering og rammene for slike etableringer 
 • kan integrere sosial og finansiell verdiskaping i et helhetlig forretningskonsept

Innhold

 • Teori og metoder for utvikling av nye bedrifts- og virksomhetsideer 
 • Oppbygging, innhold og presentasjon av forretnings-/ virksomhetsplaner 
 • Markedsføring av nye virksomheter 
 • Organisering og nettverksbygging i en entreprenørskapskontekst 
 • Finansiering, budsjettering og økonomistyring i nyetableringer
 • Sosialt entreprenørskap, herunder entreprenørskap som verktøy i bistandsarbeid og frivillige organisasjoner 
 • Etikk og virksomhetsutvikling - hvorfor nyetablering er viktig, hvilke etiske utfordringer en møter og hvordan disse kan håndteres
 • Teori og metode for stimulering av intraprenørskap og innovasjon i etablerte organisasjoner (ideelle og kommersielle)
 • Hans Nielsen Hauge og de haugianske virksomhetenes tilnærming til entreprenørskap

Arbeids- og undervisningsformer

Plenumsforelesninger, gruppearbeid, besøk og deltakelse i aktuelle arrangementer i lokalsamfunnet.

Studietur i Europa. Studieturen er ikke obligatorisk.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering: 

 • Gruppeoppgave: Skriftlig innlevering på 2500 ord +/- 15% ( utenom litterturlisten), og muntlig presentasjon av case-basert oppgaven knyttet til innovasjon. Gruppestørrelse 3-5 personer pr gruppe.
 • All undervisning og oppgaveløsning i emnet er obligatorisk. Det kreves at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Arbeidskravene kan knyttets til norsk eller europeisk virksomhet (for dem som deltar på studietur).

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Gruppebasert prosjekteksamen som presenteres fysisk eller digitalt. Skriftlig innlevering på 3500 ord +/-15% (utenom litteraturlisten) og 30 minutters presentasjon i plenum. Skriftlig innlevering gjelder 70% og muntlig presentasjon gjelder 30%.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis felles gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en student bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt iverksettes rutinen beskrevet i studieplanen under eksamen og vurdering.

Eksamensspråk

Norsk, Skandinaviske språk og engelsk.

Progresjonskrav

Ingen.

Praksis

Ingen praksis.

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)HSM202 Innovasjon og entreprenørskap.

Emnesperre

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. 

Andre bestemmelser

Emnet kan undervises både på norsk og engelsk.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.