IKS101 Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

Alle versjoner:
IKS101 (2024—2025)
IKS101 (2023—2024)

Emnekode: IKS101

Emnenavn: Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kompetanse

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell kompetanse

Innledning

Emnet gir innføring i sentrale faglige anliggender innenfor interkulturell kompetanse med fokus på interkulturell kommunikasjon, identitetstematikk, makt, inklusjon- og eksklusjonsprosesser og globale prosesser. Emnet har også fokus på kritisk tenkning og akademisk skriving.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om interkulturell kommunikasjon og kompetanse.
 • har kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, religion, etnisitet, klasse og kjønn
 • har kunnskap om makt, minoritet og majoritet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser 
 • har kjennskap til globale prosesser og interkulturelle anliggender i disse prosessene
 • har kjennskap til faghistorisk utvikling av og diskurser i interkulturelle studier 

 

Ferdigheter 

Studenten

 • kan anvende interkulturell forståelse og faglige perspektiver på identitet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, minoritet og majoritet for å forstå og reflektere over interkulturelle anliggender i flerkulturelle og flerreligiøse samfunn 
 • kan anvende faglige perspektiver på religion og gjøre rede for religioners betydning for individ og samfunn 
 • kan diskutere produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av f.eks. nasjonalitet, religion, etnisitet, klasse og kjønn 

 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • har innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger, og har kunnskap om kommunikasjon og samspill mellom mennesker i et flerkulturelt og flerreligiøst perspektiv 
 • kan beskrive, diskutere og analysere faglige perspektiver på inklusjons- og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom minoritet og majoritet 
 • har innsikt i og kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til sosial ulikhet og menneskeverd 
 • kan drøfte interkulturelle anliggender i samtiden, både skriftlig og muntlig, og legge til grunn for faglige perspektiver, kultursensitivitet og etisk refleksjon 

Innhold

Emnet er introduksjon til interkulturell kompetanse. De faglige perspektivene setter studenten i stand til å reflektere over og drøfte interkulturelle anliggender i kommunikasjon og samhandling. Ett av målene er at studenten skal få kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom majoritet og minoritet. Emnet belyser hvordan koblinger mellom kjønn, klasse, etnisitet, religiøs tilhørighet og nasjonalitet/statsborgerskap er viktige aspekter ved identitet og produksjon av sosial ulikhet i en samtid preget av økende globalisering. Gjennom ulike arbeidsformer lærer studentene å reflektere over dagsaktuelle interkulturelle og etiske problemstillinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, akademiske seminar med gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner i plenum, individuelt arbeid. 

Arbeidsomfang

400 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å ta eksamen i emnet: 

1. Oppstartsoppgaver 

2. Obligatorisk deltagelse på undervisning (min 80% frammøte)

3. Gruppepresentasjon 

4. To seminar/ekskursjoner: Arbeidslivsrelevansseminar - deltakelse og oppfølgingsoppgave 

5. Faglig refleksjon (300-500 ord) 

6. Gjennomført modul om kritisk tenkning og akademisk skriving 

Alle arbeidskrav følger spesifikke retningslinjer. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering

Skoleeksamen (breddetest), 5 timer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler

Ingen. 

Eksamensspråk

Norsk

Studiepoengreduksjon

IKS101 Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori overlapper 15 studiepoeng med: 

 • IKF110 Innføring i interkulturell forståelse
 • IKF130 Innføring i interkulturell forståelse
 • 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori
 • 3IK101N Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori
 • IKS101N Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. 

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.