IKS101N Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

Alle versjoner:
IKS101N (2024—2025)
IKS101N (2023—2024)

Emnekode: IKS101N

Emnenavn: Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kompetanse - nett

Innledning

Emnet gir innføring i sentrale faglige anliggender innenfor interkulturell kompetanse med fokus på interkulturell kommunikasjon, identitetstematikk, makt, inklusjon- og eksklusjonsprosesser og globale prosesser. Emnet har også fokus på kritisk tenkning og akademisk skriving.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om interkulturell kommunikasjon og kompetanse 
 • har kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, religion, etnisitet, klasse og kjønn 
 • har kunnskap om makt, inklusjons- og eksklusjonsprosesser 
 • har kjennskap til globale prosesser og interkulturelle anliggender i disse prosessene 
 • har kjennskap til faghistorisk utvikling av og diskurser i interkulturelle studier 

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende interkulturell forståelse og faglige perspektiver på identitet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, minoritet og majoritet for å forstå og reflektere over interkulturelle anliggender i flerkulturelle og flerreligiøse samfunn 
 • kan anvende faglige perspektiver på religion og gjøre rede for religioners betydning for individ og samfunn 
 • kan diskutere produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av for eksempel nasjonalitet, religion, etnisitet, klasse og kjønn 

 

Generell kompetanse

Studenten 

 • har innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger, og har kunnskap om kommunikasjon og samspill mellom mennesker i et flerkulturelt og flerreligiøst perspektiv 
 • kan beskrive, diskutere og analyse faglige perspektiver på inklusjons- og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom minoritet og majoritet 
 • har innsikt i og kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til sosial ulikhet og menneskeverd 
 • kan drøfte interkulturelle anliggender i samtiden, både skriftlig og muntlig, og legge til grunn faglige perspektiver, kultursensitivitet og etisk refleksjon 

Innhold

Emnet er en introduksjon til interkulturell kompetanse. De faglige perspektivene setter studenten i stand til å reflektere over og drøfte interkulturelle anliggender i kommunikasjon og samhandling. Ett av målene er at studenten skal få kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser og forholdet mellom majoritet og minoritet. Emnet belyser hvordan koblinger mellom kjønn, klasse, etnisitet, religiøs tilhørighet og nasjonalitet/statsborgerskap er viktige aspekter ved identitet og produksjon av sosial ulikhet i en samtid preget av økende globalisering. Gjennom ulike arbeidsformer lærer studentene å reflektere over dagsaktuelle interkulturelle og etiske problemstillinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Nettleksjoner, webinarer, gruppearbeid, arbeidsoppgaver.

Arbeidsomfang

400 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å ta eksamen i emnet:

 • Oppstartsoppgaver 
 • Gruppeoppgave: Vurdering av eksamensbesvarelse - del 1
 • Gruppeoppgave: Vurdering av eksamensbesvarelse - del 2
 • Akademisk tekst (ca. 1000 ord)
 • Gjennomført modul om kritisk tenkning og akademisk skriving
 • Oppsummeringsoppgaver

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Fire dagers individuell hjemmeeksamen (3000 ord pluss/minus 15 prosent). 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

IKS101N Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori overlapper 15 studiepoeng med:

 • IKF110 Innføring i interkulturell forståelse
 • IKF130 Innføring i interkulturell forståelse
 • 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori
 • 3IK101N Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori
 • IKS101 Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.