IKS102N Mangfold og det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
IKS102N (2024—2025)
IKS102N (2023—2024)

Emnekode: IKS102N

Emnenavn: Mangfold og det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kompetanse - nett

Innledning

Generell og aktuell innføring i det flerkulturelle Norge med vekt på inkluderings- og ekskluderingsprosesser. Emnet fokusere på praksis og empiri, samt kritisk tenkning og akademisk skriving.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten: 

 • ha kunnskap om majoritets- og minoritetsrelasjoner, sameksistens, inkludering og integrering 
 • har kunnskap om grunnleggende teorier innen migrasjon, hovedtrekk i norsk migrasjonshistorie, flyktning- og innvandringspolitikk 
 • har kunnskap om rasisme og diskriminering 
 • har kunnskap om norsk integreringspolitikk og -praksis særlig knyttet til familie, skole, arbeidsmarked og samfunnet for øvrig
 • har kunnskap om framveksten av det flerkulturelle og flerreligiøse norske samfunnet, og utfordringer og muligheter knyttet til dette 

Ferdigheter 

 • kan identifisere og anvende faglig kunnskap i viktige interkulturelle anliggender om mangfold og integrering 
 • kan anvende faglig kunnskap på rasismeproblematikk, eurosentrisme, stereotypier og antirasistiske strategier 
 • kan identifisere og anvende faglig kunnskap om flyktning- og innvandringspolitikk 

Generell kompetanse 

 • har et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om det flerkulturelle Norge på en kildekritisk måte 

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene innsikt og forståelse for muligheter og utfordringer i dagens norske samfunn som endres mot et mer flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Nettleksjoner, webinarer, gruppearbeid, arbeidsoppgaver.

Arbeidsomfang

400 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å ta eksamen i emnet:

 • Oppstartsoppgaver
 • Refleksjonsoppgave (ca. 300 ord)
 • Analyseoppgave (ca. 300 ord)
 • Skriv en wiki (ca. 300 ord)
 • Skriftlig presentasjon av aktuell mediesak
 • Presentasjon av forskningsbasert artikkel/tekst
 • Gjennomført modul om kritisk tenkning og akademisk skriving
 • Oppsummeringsoppgaver

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent 

Avsluttende vurdering

Fire dagers individuell hjemmeeksamen (3000 ord pluss/minus 15 prosent).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

IKS102N Mangfold og det flerkulturelle Norge overlapper 15 studiepoeng med:

 • 3IK103 Det flerkulturelle Norge
 • IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge

Overlapper 10 studiepoeng med:

 • 3IK111 Det flerkulturelle Norge
 • 3IK111N Det flerkulturelle Norge
 • IKF116NO Regional spesialisering
 • 3IK201 Det flerkulturelle Norge

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.