IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder

Alle versjoner:
IKS103 (2024—2025)
IKS103 (2023—2024)

Emnekode: IKS103

Emnenavn: Interkulturelle forskningsmetoder

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kompetanse

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell kompetanse

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i forskning og forskningens rolle i samfunnet. Emnet har hovedfokus på kvalitative og etnografiske metoder og analyse av kilde-/datamateriale.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Studenten: 

 • kjenner til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og forskningens rolle i samfunnet 
 • kjenner til hvordan et kvalitativt vitenskapelig forskningsprosjekt planlegges og gjennomføres 
 • har kunnskap om observasjon, intervju, skriftlige kilder og fortolknings- og analysearbeid 
 • har kjennskap til forskerrollen og forskningsetiske utfordringer

Ferdigheter

Studenten: 

 • kan anvende kvalitative forskningsmetoder som observasjon, intervju og skriftlige kilder i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder 
 • kan finne og henvise til oppdatert faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle problemstillinger 
 • kan anvende faglig kunnskap til å forstå og reflektere over interkulturelle problemstillinger inkludert hvordan man selv er posisjonert 

Generell kompetanse

Studenten

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om gjennomføring av kvalitative vitenskapelige forskning samt hvordan dette framstilles skriftlig i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske standarder 

Innhold

Emnet gir en kortfattet, men bred praktisk og teoretisk innføring i kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk med vekt på interkulturelle problemstillinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, individuelle arbeidsoppgaver, gruppearbeid, presentasjoner, veiledning, seminar.

Arbeidsomfang

400 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatorisk tilstedeværelse (min. 80 prosent)
 • Mappe (arbeidsoppgaver kan være observasjonsøvelser, intervjuøvelser, analyse av en skriftlig kilde, faglitteratursøk, presentasjon av metodebruk i fagtekster, akademisk skrivning, refleksjonsrapport, designe et prosjekt, fortolkning og analyse av kilder/datamateriale). Innhold og frister oppgis ved semesterstart.

Alle oppgavene har spesifikke retningslinjer. Ved ikke godkjent mappe har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent 

Avsluttende vurdering

Skriftlig skoleeksamen (breddetest), 6 timer.

Tillatte hjelpemidler

Skoleeksamen: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder overlapper 15 studiepoeng med:

 • 3IK114 Etnografisk prosjekt
 • IKS103N Interkulturelle forskningsmetoder

 

Overlapper 10 studiepoeng med:

 • 3IK112 Etnografisk prosjekt
 • IKF132 Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.