IKS103N Interkulturelle forskningsmetoder

Alle versjoner:
IKS103N (2024—2025)
IKS103N (2023—2024)

Emnekode: IKS103N

Emnenavn: Interkulturelle forskningsmetoder

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kompetanse - nett

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i forskning og forskningens rolle i samfunnet. Emnet har hovedfokus på kvalitative og etnografiske metoder og analyse av kilde-/datamateriale.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten: 

 • kjennskap til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og forskningens rolle i samfunnet 
 • kjenner til hvordan et kvalitativt vitenskapelig forskningsprosjekt planlegges og gjennomføres 
 • har kunnskap om observasjon, intervju, skriftlige kilder og fortolknings- og analysearbeid 
 • har kjennskap til forskerrollen og forskningsetiske utfordringer 

Ferdigheter

Studenten: 

 • kan anvende kvalitative forskningsmetoder som observasjon, intervju og skriftlige kilder i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder 
 • kan finne og henvise til oppdatert faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle problemstillinger 
 • kan anvende faglig kunnskap til å forstå og reflektere over interkulturelle problemstillinger, inkludert hvordan man selv er posisjonert 

Generell kompetanse

Studenten: 

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om gjennomføring av kvalitative vitenskapelige forskningsmetoder, samt hvordan dette framstilles i skriftlig i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske standarder 

Innhold

Emnet gir en kortfattet, men bred praktisk og teoretisk innføring i kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk med vekt på interkulturelle problemstillinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Nettleksjoner, webinarer, gruppearbeid, presentasjoner, veiledning, arbeidsoppgaver.

Arbeidsomfang

400 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å ta til eksamen i emnet:

 • Oppstartsoppgaver
 • Refleksjonsoppgave (ca. 300 ord)
 • Analyseoppgave (ca. 300 ord)
 • Intervjuøvelse
 • Litteratursøk- og litteraturvurderingsoppgave
 • Akademisk skriveoppgave
 • Oppsummeringsoppgaver

Alle oppgavene har spesifikke retningslinjer. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent 

Avsluttende vurdering

Individuell oppgave (4000 ord pluss/minus 15 prosent). 

Tillatte hjelpemidler

Alle 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Eksamensspråk

Norsk. 

Studiepoengreduksjon

IKS103N Interkulturelle forskningsmetoder overlapper 15 studiepoeng med:

 • 3IK114 Etnografisk prosjekt
 • IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder

Overlapper 10 studiepoeng med:

 • 3IK112 Etnografisk prosjekt
 • IKF132 Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. 

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.