IKS104 Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika

Alle versjoner:
IKS104 (2024—2025)
IKS104 (2023—2024)

Emnekode: IKS104

Emnenavn: Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i årsstudium i interkulturell kompetanse

Valgemne i bachelor i interkulturell kompetanse

Innledning

Emnet starter med undervisning i forkant av studieoppholdet. Studieoppholdet på ca. en måned gir konkrete møter med sosiale og kulturelle realiteter i en øst-afrikansk kontekst. Emnet fokuserer på å forstå regionens historie og nåtidige situasjon og gir studenter kunnskap om interkulturell samhandling med personer med en annen kulturell bakgrunn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap: 

Studenten 

 • har kunnskap om hovedlinjer i Øst-Afrikas moderne historie, inkludert politikk, religion, kultur og samfunn 
 • har kunnskap om sosiale og kulturelle anliggende i Øst-Afrika og bruker denne kunnskapen for å forstå flerkulturelle kontekster 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 • kan gjøre bruk av teoretiske innsikter i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner 
 • kan reflektere kritisk over hvordan samfunnsutvikling former egne og andres kulturelle forutsetninger 

 

Generell kompetanse: 

Studenten

 • har kunnskap om hvordan man kan møte mennesker fra andre kulturelle sammenhenger med respekt, forståelse og villighet til konstruktiv dialog 

Innhold

Emnet starter med undervisning og inkluderer forberedelser til arbeidskrav som skal gjøres fortløpende i løpet av studieoppholdet. Studieoppholdet har en varighet på fire uker hvor alt som er satt opp av felles program er obligatorisk. Etter endt studieopphold er det obligatorisk seminar for faglig bearbeiding av erfaringer, samt skriftlig etterarbeid relatert til læringsutbyttene.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, diskusjonsseminarer, ekskursjoner, studieopphold, feltoppgaver, presentasjoner og selvstudium.

Arbeidsomfang

400 timer. 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet: 

 • Oppstartsoppgaver 
 • Obligatorisk deltagelse på studieoppholdprogrammet 
 • Gruppepresentasjoner underveis på studietur 
 • Faglige refleksjonsoppgaver 

Alle arbeidskrav følger spesifikke retningslinjer. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent 

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen på 3000 ord (pluss/minus 15 prosent), 4 dager.

Tillatte hjelpemidler

Alle. 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. 

Studiepoengreduksjon

IKS104 Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika overlapper 15 studiepoeng med:

 • 3IK102 Studieopphold 
 • 3IK102N Studieopphold 
 • 3IK132 Studieopphold – erfaring 

Overlapper 10 studiepoeng med:

 • IKF132 Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis, gjennomført studieåret 2019–2020.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om god fysikk og psykisk helse å delta på studietur til Øst-Afrika.

Påmeldingsfrist og innbetalingsfrist kan være før emnets oppstart.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.