IKS106 Interkulturelt praksisfelt i det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
IKS106 (2024—2025)
IKS106 (2023—2024)

Emnekode: IKS106

Emnenavn: Interkulturelt praksisfelt i det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i årsstudium i interkulturell kompetanse

Valgemne i bachelor i interkulturell kompetanse

Innledning

Emnets anliggende er å gi studentene kjennskap til relevante fag-/praksisfelt med interkulturelt anliggende og relevant forskning på disse feltene. Studenter blir kjent med interkulturelle anliggende i f.eks. skole og utdanning, barnehage, kunst og kultur, misjon og bistand, religiøse institusjoner, omsorgsetaten, kommune, organisasjonsliv, politi og kriminalomsorg o.l. Studentene skal også bli kjent med forskning på praksisfeltene de blir kjent med. I emnet ser vi sammenhenger mellom praksis og teori/tidligere forskning og hvordan tilnærmingen til utfordringene og mulighetene i interkulturelle samhandlingsprosesser kan gi innovative og gode løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskap: 

Studenten

 • har kjennskap til praksisfelt der det interkulturelle anvendes i arbeidet; f.eks. skole og utdanning, helse og omsorg 
 • har kunnskap om endringer i praksisfeltet over tid, og hvordan av migrasjon og globalisering har endret dette feltet 
 • har kjennskap til relevant forskning på praksisfeltet 
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i praksisfeltet 

Ferdigheter: 

Studenten 

 • kan tilegne seg kunnskap om ulike praksisfelts erfaring med interkulturelle anliggender 
 • kan vurdere interkulturelle samhandlingers utfordringer og muligheter i praksisfeltet 
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser praksisfeltet 
 • kan vise kreativitet og innovasjon for hvordan praksisfeltet kan utvikles 
 • kan beherske relevant faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 • har innsikt i relevante fag- og praksisetiske problemstillinger og evne til kritisk refleksjon 
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, ekskursjoner og praksisbesøk (arbeidslivsrelevans), gruppearbeid, gruppepresentasjon og selvstendig arbeid.

Arbeidsomfang

400 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatorisk deltagelse på undervisning (min 80 % frammøte)
 • Muntlig gruppepresentasjon
 • Faglig refleksjonsoppgave til fire moduler (ca. 750 ord på hver)

Ved ikke godkjent på skriftlige og muntlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering

Individuell hjemmeeksamen, 1 uke, 3000 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk 

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.