IKS107N Regional og tematisk fordypning

Alle versjoner:
IKS107N (2024—2025)
IKS107N (2023—2024)

Emnekode: IKS107N

Emnenavn: Regional og tematisk fordypning

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kompetanse - nett

Innledning

Emnet gir studenter mulighet til å ha en regional og tematisk fordypning med et interkulturelt fokus.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap: 

Studenten

 • har kunnskap om sosiale og kulturelle forhold i en bestemt region og kan bruke denne kunnskapen til å forstå interkulturelle kontekster 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende faglig relevant litteratur til å beskrive, diskutere, og analysere en interkulturell utfordring i en arbeidssituasjon eller i et samfunn 
 • kan anvende faglig relevant litteratur for å bidra med innovative løsningsforslag til den interkulturelle utfordringen et samfunn står overfor 
 • kan gjøre bruk av teoretiske innsikter i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner 
 • kan reflektere kritisk og analytisk over hvordan samfunnsutvikling former egne og andres kulturelle forutsetninger 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 • kan presentere en problemstilling skriftlig, finne og anvende relevant faglitteratur og drøfte og analysere en interkulturell utfordring i en arbeidssituasjon eller i et samfunn 

Innhold

Emnet gir studenten mulighet til å fordype seg i en interkulturell problemstilling. Dette kan være inspirert av eget opphold i en annen kulturell kontekst, fra en interkulturell arbeidssituasjon eller et ønske om faglig fordypning i et tema.

Arbeids- og undervisningsformer

Nettleksjoner, webinarer, gruppearbeid, arbeidsoppgaver.

Arbeidsomfang

400 timer 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Oppstartsoppgaver
 • Prosjektskisse og selvvalgt litteratur (ca. 300 ord)
 • Gruppeoppgave 1: arbeid med oppgavebesvarelse
 • Gruppeoppgave 2: arbeid med oppgavebesvarelse
 • Presentasjon av utkast av oppgavebesvarelse
 • Tilbakemelding på medstudents utkast av oppgavebesvarelse
 • Oppsummeringsoppgaver

Alle oppgavene har spesifikke retningslinjer. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell oppgave (4000 ord pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

IKS107N Regional og tematisk fordypning overlapper 15 studiepoeng med:

 • 3IK102N Regional og tematisk spesialisering
 • 3IK102 Studieopphold
 • 3IK132 Studieopphold - erfaring

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.