IKS181N Etikk, identitet og ansvar 1

Alle versjoner:
IKS181N (2024—2025)
IKS181N (2023—2024)

Emnekode: IKS181N

Emnenavn: Etikk, identitet og ansvar 1

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i bachelor i interkulturell kompetanse. 

Innledning

IKS181N Identitet, dannelse og selvutvikling skal legge til rette for at studentene kan øke sin bevissthet og utvikle seg som mennesker. En viktig del av det å være menneske handler om å bli kjent med hvem man er, hva man bærer på, hva man med fordel kan gi slipp på, samt hva man kan trenge å omfavne, for på den måten gradvis utvikle seg til å bli en helere versjon av seg selv. I dette emnet vil vi, ved hjelp av antropologiske, sosiologiske, psykologiske og helsefaglige perspektiver jobbe for å øke studentenes selvbevissthet, samt gi dem noen verktøy de kan bruke i eget hverdagsliv som kan fremme deres dannelses- og selvutviklingsarbeid. Emnet vil på den måten bidra til at studentene blir mer bevisste, ansvarlige og reflekterende aktører i ulike roller, og på ulike livsarenaer som familie og arbeidsliv. For studenter som tar dette som del av bachelor i interkulturell kompetanse, er tanken at det også skal være til hjelp for å bli mer bevisst sin egen personlige og kulturelle bakgrunn i møte med mennesker med en annen kulturell bakgrunn. IKS181N legger grunnlag for IKS182N.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten: 

 • kan gjøre rede for begrepene identitet, dannelse, selvbevissthet og selvutvikling
 • kan gjøre rede for hva det vil si å ha en helhetlig forståelse av helse og uhelse, håp og tilfrisking 
 • kan gjøre rede for begrepene normalitet og toleransevindu 
 • kan gjøre rede for verktøy som kan være til hjelp for i identitetsforståelse og selvbevissthet 
 • kan gjøre rede for begrepene backstage, frontstage, roller og status 
 • kan gjøre rede for autoetnofrafi som metode 
 • kan gjøre rede for egne følelser, verdier og normer og kan reflektere iver hvordan disse preger hvordan vi oppfatter oss selv og andre. 
 • kan gjøre rede for hva dialog er (vs. monolog / gi informasjon) 
 • har kunnskap om gruppedynamiske prosesser 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan i samtale med andre reflektere over egen identitet, dannelse og selvutvikling med utgangspunkt i både egne erfaringer og relevant teori 
 • kan i samtale med andre reflektere over begreper som helse, uhelse og tilfriskning med utgangspunkt i både egne erfaringer og relevant teori 
 • kan, gjennom en autoetnografisk metode og andre relevante verktøy, reflektere skriftlig eller muntlig rundt begreper som selvansvar, selvomsorg, og toleransevindu 
 • kan reflektere over egne følelser, verdier og normer og har forståelse for hvilke konsekvenser disse kan ha for en selv og for andre 

Generell kompetanse 

Studenten

 • er bevisst egne holdninger, følelser og verdier, og har innsikt i utfordringer som kan oppstå i møte med ulike mennesker 
 • kan uttrykke og reflektere over egen identitet, egen dannelsesreise (bakgrunn) samt har innsikt i hvordan man kan jobbe på en helhetlig måte med kontinuerlig selvutvikling og vekst som en måte å være i verden på, f.eks. gjennom selvomsorg og selvansvar 
 • har økt bevissthet omkring egne styrker og begrensninger i selvstendig arbeid og som del av en gruppe 

Innhold

Identitet, dannelse

Selvbevissthet, selvutvikling 

Helhetlig (biopsykososial) forståelse av helse og uhelse 

Toleransevindu 

Normalitet

Selvansvar, selvomsorg 

Følelser, verdier og holdninger 

Meditasjon, mindfullness 

Autoetnografi 

Backstage, frontstage, status, roller 

Dialog vs monolog 

Gruppedynamikk og grupperefleksjon 

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til 5 digitale forelesninger i sanntid med påfølgende samtaler i grupper før vi igjen samles i plenum. Til sammen varer hver av disse samlingene i to timer. Hver av samlingene vil tilbys både på dagtid og ettermiddagstid. Datoene vil annonseres i god tid. Alle studenter må delta på minst fire av fem av disse forelesningene og skrive refleksjonsnotater om hvert av de fem temaene. Utover må oppgaver (f.eks. refleksjonsspørsmål) besvares innen gitte frister.

Studentene oppfordres også til å møtes i grupper på eget initiativ for å diskutere tema, dele erfaringer og bidra til hverandres læringsprosesser.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: Ca 250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

a) Ti underveisinnleveringer:

Ti korte underveisinnleveringer underveis i semesteret. Dette vil være refleksjonsnotater etter de digitale innledningsforelesningene, og andre oppgaver knyttet til andre deler av kursopplegget. Innretning, lengde og frister oppgis ved studiestart.

b) Tilstedeværelse i undervisning og gruppesamtaler i sanntid (tilstedeværelse min. 80 prosent, dvs. på fire av fem samlinger).

For a) gjelder: Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 2 dager, 2500 ord (+/- 10 prosent). Referanseliste kommer i tillegg.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Studiepoengreduksjon

IKS181N Etikk, dannelse og selvutvikling overlapper:

 • HSM123 Etikk, identitet og ansvar 1 (10 sp)

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.