MGL1MA102 Matematikk 1, modul 2 1-7

Alle versjoner:
MGL1MA102 (2024—2025)
MGL1MA102 (2023—2024)
MGL1MA102 (2022—2023)
MGL1MA102 (2021—2022)
MGL1MA102 (2020—2021)
MGL1MA102 (2019—2020)
MGL1MA102 (2018—2019)

Emnekode: MGL1MA102

Emnenavn: Matematikk 1, modul 2 1-7

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn.

Innledning

I matematikk 1 arbeides det med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1-7. Matematikk 1 er delt i tre moduler à 10 studiepoeng.

Den andre modulen fokuserer særlig på begynneropplæringen, og har blant annet fokus på fagområdene geometri, måling og statistikk. I tillegg berører modulen grunnleggende matematikkdidaktiske tema gjennom arbeid med de matematikkfaglige emnene. Målet med denne modulen er å utvikle studentenes matematiske forståelse og undervisningskunnskap innen disse matematiske emnene på et faglig nivå som er representativt for små- og mellomtrinnet. Kjerneelementer fra læreplanen i matematikk er sentrale i emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet med spesiell vekt på begynneropplæringen
 • har kunnskap i algebra, geometri, statistikk og måling, og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
 • har kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk og om ulike syn på læring av matematikk
 • har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget
 • har kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og om overgangen mellom barnehage og skole
 • har kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for elever i trinn 1-4 med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
 • kan reflektere rundt og bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon, med vekt på begynneropplæringen
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan legge til rette for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevens ulike behov

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Innhold

Innholdet bygger på gjeldende læreplan i matematikk for grunnskolen, samt beskrivelsen av faget Matematikk 1 i nasjonale retningslinjer for GLU 1-7.

 

Blant annet jobbes det med følgende matematiske temaer:

 • Måling og måleusikkerhet
 • Omkrets, areal og volum
 • Figurtall og tallfølger
 • Mønster og symmetri
 • Egenskaper og definisjoner ved geometriske figurer
 • Statistikk
 • Hoderegning
 • Regning i andre tallsystemer og tallenes historiske utvikling

 

Det jobbes også med følgende fagdidaktiske temaer:

 • Språk og kommunikasjon i matematikkundervisningen
 • Posisjonssystemet og
 • De fire regneartene
 • Van-Hiele modellen
 • Kartlegging og tilpasset opplæring på småtrinnet
 • Programmering i matematikk

Arbeids- og undervisningsformer

Detaljert informasjon om organisering av undervisning blir publisert i undervisningsplaner ved emnets oppstart. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, seminarer, diskusjoner og arbeid med oppgaver individuelt og i grupper. Det forutsettes også selvstudium.

Gjennom studiet legges det opp til variasjon i arbeidsformene for å ruste kandidaten til fremtidig yrkesliv.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca 300 timer

Arbeidskrav

Kandidaten skal gjennomføre følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • To matematikkfaglige oppgaver i kursets fagstoff. Disse oppgavene kan også omhandle didaktikk som er sentral i kurset.
 • En individuell oppgave som forteller hva studenten ønsker å legge frem på muntlig eksamen.
 • En flerfaglig oppgave knyttet til praksis
 • Det er krav om frammøte og aktiv deltagelse som angitt i undervisningsplanen.

 

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, art og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver og prosjekt må være godkjente før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig, individuell eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Notater, konkreter, lysark samt filer eller programmer lagret på minnepinne til bruk under fremlegget på eksamen. I forbindelse med eksaminasjonen er det ikke tillatt å bruke notater eller lignende.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk må godkjennes etter søknad

Praksis

Se praksisplan for grunnskolelærerutdanningen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.