MGL5KRLE213 KRLE 2 5-10 Nyreligiøsitet og media

Alle versjoner:
MGL5KRLE213 (2024—2025)
MGL5KRLE213 (2023—2024)

Emnekode: MGL5KRLE213

Emnenavn: KRLE 2 5-10 Nyreligiøsitet og media

Undervisningssemester: Vår

Steder: Ukjent

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

(4)MGL5KRLE101 Kristendom, religion, livssyn og etikk eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i GLU 5-10.

Valgemne for studenter som skal ta master i KRLE i grunnskoleærerutdanningen.

Innledning

Emnet gir valgfordypning i nyreligiøsitet og forholdet mellom religion og media. Studentene vil bli kjent med noen av de mest sentrale personene, organisasjonene, ideene og praksisene innenfor nyreligiøsitet i vestlige samfunn fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Media fungerer på mange måter som en katalysator for religiøs endring, og er én forklaringsfaktor når det gjelder nyreligiøsitet i vestlige samfunn. Studiet av nyreligiøsitet i dag innebærer derfor også analyse av hvordan media formidler nyreligiøst tankegods, og hvordan media kan skape nye former for fellesskap og organisering. I dette emnet vil studentene stifte bekjentskap med medialiseringsteori og lære om hvordan media kan bidra til religiøs endring innenfor rammen av nyreligiøsitet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om nyreligiøsitetens fremvekst og historie i vestlige samfunn, fra slutten av 1800-tallet til i dag
 • kjenner til ideer og praksiser innenfor det nyreligiøse feltet
 • har kjennskap til medialiseringsteori
 • har kunnskap om hvordan media kan bidra til å endre autoritetsstrukturer, organisasjonsformer og innholdet i trosforestillinger og religiøs praksis
 • har kunnskap om forholdet mellom religion og populærkultur  

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende historisk kunnskap om kulturmøter og flerreligiøsitet i møte med mangfoldet i dagens samfunn
 • kan reflektere rundt hvordan media preger vår forståelse av religion

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over lærerrollen i lys av forholdet mellom religion, media og danning
 • kan reflektere selvstendig over faktorer som bidrar til religiøs endring

Innhold

Emnet gir valgfordypning i to tema:

 • Nyreligiøsitet
 • Forholdet mellom religion og media

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres i forelesninger og seminarer. Det blir planlagt dagsekskursjon(er) i løpet av studiet.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Det er krav om frammøte og aktiv deltagelse som angitt i undervisningsplanen.
 • Førsteutkast til semesteroppgaven (1000 ord).
 • Ekskursjonsrapport (1000 ord, eller digital fortelling).

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell semesteroppgave. Lengde: 2500 ord. Med veiledning.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet må kombineres med fellesdelen av KRLE2, MGL5KRLE200 eller 4MGL5KRLE200, 20 studiepoeng.

Tilbys som enkeltemne

Nei