MGL5PROP101 Profesjonsrettet pedagogikk - Danning, kultur og samfunn 5-10

Alle versjoner:
MGL5PROP101 (2023—2024)
MGL5PROP101 (2022—2023)
MGL5PROP101 (2021—2022)
MGL5PROP101 (2020—2021)
MGL5PROP101 (2019—2020)
MGL5PROP101 (2018—2019)

Emnekode: MGL5PROP101

Emnenavn: Profesjonsrettet pedagogikk - Danning, kultur og samfunn 5-10

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning for studenter som velger masterfag Profesjonsrettet pedagogikk (ProPed).

Innledning

Hensikten med emnet Danning, kultur og samfunn er å bidra til at studentene får grunnleggende innsikt i sentrale begreper og problemer innenfor profesjonsrettet pedagogikk. Emnet har et omfang på 15 stp. og utgjør sammen med emnet PROP102 (15 stp.) det obligatoriske 30 stp. faget Profesjonsrettet pedagogikk for studenter som velger master i ProPed. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å kunne innta et forskerblikk på utfordringene de vil få som profesjonsutøvere.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAP

Studenten

 • har forståelse av skolen som danningsinstitusjon
 • har innsikt i spørsmål og dilemma knyttet til danning og danningsprosesser i vår kultur
 • har fortrolighet med grunntrekk i danningsteorier gjennom historien og kan aktualisere utfordringer fra historisk praksis og teori i dagens samfunn
 • har kjennskap til filosofiske og sosiologiske perspektiver på danning
 • har oversikt over grunnleggende problemstillinger, begreper og fenomener som karakteriserer pedagogisk forskning og praksis

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan drøfte og ta stilling til spørsmål som berører begrepet danning
 • kan skjelne mellom ulike danningsteorier og sette dem i forhold til pedagogisk praksis
 • kan lese og drøfte klassiske tekster
 • kan formulere en problemstilling i tilknytning til en selvvalgt del av litteraturen og skrive en kort akademisk tekst

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • besitter en nyansert forståelse av elevers danning lys av kultur og samfunn
 • viser en åpen og kritisk forståelse av spørsmålene som blir diskutert i litteraturen
 • er i stand til å reflektere over sin egen danning til lærerprofesjonen i sammenheng med den kulturen og det samfunnet som studenten er en del av

Innhold

Danning, kultur og samfunn skal bidra til at studenten blir utrustet med nødvendig innsikt til å kunne anvende pedagogiske, filosofiske og sosiologiske innsikter i sin egen hverdag som utøver av lærerprofesjonen.   

Emnets kjerne omfatter drøfting av grunnleggende begreper og fenomener knyttet til danningsprosesser fra et kulturelt og et samfunnsmessig perspektiv. Danning sees som et nødvendig virkemiddel i videreføringen av kultur og samfunn. Med bakgrunn i en forståelse av danningsbegrepet i forhold til andre pedagogiske, filosofiske og sosiologiske begreper, samt en idéhistorisk forståelse av begrepets opprinnelse, skal aktuelle problemstillinger fra dagens pedagogiske praksisfelt og skolehverdag undersøkes og drøftes. Dette innebærer blant annet å arbeide med samtidens utdanningspolitiske dokumenter, læreplaner og nyere forskning.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av forelesninger, seminarer, veiledning, selvstudium, skriftlige innleveringer og muntlige fremføringer.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for studenten: ca. 450 timer.

Arbeidskrav

 • Det er krav om frammøte og aktiv deltakelse som angitt i undervisningsplanen
 • Utarbeidelse av problemstilling med muntlige framlegg
 • Individuell skriftlig oppgave. Akademisk tekst med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Studiet avsluttes med muntlig eksamen. Eksamen teller 100 % av karakteren.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk må godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Må tas for å fortsette med masterfag Profesjonsrettet pedagogikk.

Praksis

Se praksisplan for grunnskolelærerutdanningen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.