NKRLE805 Etikk og filosofi

Alle versjoner:
NKRLE805 (2024—2025)
NKRLE805 (2023—2024)
NKRLE805 (2022—2023)

Emnekode: NKRLE805

Emnenavn: Etikk og filosofi

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i NKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE årsstudium, nettbasert).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til aktuelle vilkår for moralsk dannelse og handling 
 • har kunnskap om hvordan teorier innenfor etikk, kunnskapsteori og metafysikk kan begrunnes 
 • har kunnskap om kristen etikk og om ulike menneskesyn og deres betydning for etikk og moral 
 • har kjennskap til sentrale etiske problemområder 
 • har kjennskap til kunnskapsteoretiske grunnbegreper 
 • har kjennskap til sentrale metafysiske problemområder 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende elementær argumentasjonsanalyse og kritisk tenkning
 • kan anvende sin innsikt i etisk teori for å identifisere og kritisk vurdere etiske standpunkter og moralsk praksis
 • kan anvende sin filosofiske innsikt i debatter om etikkens forankring og om håndtering av mangfold i skolen og samfunnet 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap til generelle allmennmenneskelige spørsmål knyttet til eksistens, kunnskap og verdier
 • kan behandle ulike etiske, religiøse og livssynsmessige posisjoner med forståelse og respekt
 • kan bidra med faglig kvalifiserte innspill i aktuelle diskusjoner som berører etikk, livssynforankring og mangfold
 • har faglig basis for videre studier i etikk

Innhold

Emnet gir en innføring i etikk og filosofi med tanke på KRLE-faget. Både etikkdelen og filosofidelen tematiserer grunnlagsspørsmål innenfor erkjennelsesteori, mangfold og uenighet.

Etikkstudiet omfatter for det første en drøfting av grunnleggende og aktuelle vilkår for moralsk dannelse og moral. For det andre tematiseres viktige prinsippspørsmål i etikken, med vekt på ulike tilnærmingsmåter til etikk og begrunnelser av etiske standpunkter (grunnlagsetikk). I nær sammenheng med drøftingen av grunnlagsetiske spørsmål står for det tredje studiet av noen konkrete etiske problemområder (områdeetikk). Her fokuseres det særlig på etiske emneområder som er sentrale i læreplanen for KRLE. Både grunnlagsdrøftingen og innføringen i etiske debatt-tema vil ta særlig hensyn til kristen moraltradisjon, men også inkludere andre religiøse og sekulære posisjoner og tradisjoner.

Filosofidelen gir en innføring i sentrale spørsmål knyttet til kunnskapsteori og metafysikk. Videre vektlegges grunnlagsspørsmål som er viktige for å forstå etiske posisjoners forankring og for å kunne håndtere uenighet og mangfold. Kritisk tenkning står sentralt. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det avholdes direktestreamet oppstartseminar med innføring i emnet.

Videre arbeider studenten med ukeprogram som består av undervisningsvideoer, foreslått lesning og et tilhørende skriftlig individuelt arbeidskrav. Et utvalg av arbeidskravene i revidert versjon etter tilbakemelding fra faglærer inngår i mappe til avsluttende vurdering.

Det legges til rette for case-basert diskusjonsforum gjennom Canvas.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • 6 individuelle skriftlige arbeider på ca. 500 ord.

Arbeidskravene må leveres innen fastsatte frister. Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det én ny mulighet for inntil tre arbeidskrav pr. semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Mappe bestående av 6 skriftlige arbeider på ca. 500 ord, revidert versjon av arbeidskrav.
 • Muntlig eksamen ca. 30 minutter (avholdes digitalt) i to deler:a) Forberedt presentasjon over oppgitt tema, ca. 15 minb) Utspørring om stoff fra hele emnet, ca. 15 min

Det settes først én samlet karakter på arbeidene i den skriftlige mappen. Muntlig eksamen har så en justerende funksjon normalt én karakter opp eller ned på denne vurderingen.

Tillatte hjelpemidler

Forberedt presentasjon: Egne notater, presentasjonsfil, manus el.l.

Utspørring: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Nei

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 5 studiepoeng med REL150 Livssyn og etikk

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.